Hjälpa anhörig med ärenden?

2020-08-27 i Avtal
FRÅGA
Hej! Är det möjligt som anhörig att företräda en person i ärenden med myndigheter, arbetsgivare och vård? Min mamma behöver hjälp då hon inte längre klarar av att hålla kontakt, sätta press och reda ut frågor mellan försäkringskassan, sin arbetsgivare, arbetsförmedlingen, facket och vården. Dessa vändor har gett henne svår ångest så att hon inte kan reda i detta, samt att smärtmedicin gör det svårt att fokusera. Kan jag som hennes dotter på något sätt företräda hennes röst i kontakt med myndigheter, facket och hennes chef? Jag ska inte vara inblandad i hennes ekonomi och vill inte ha något ansvar för det, men min mamma vill ha hjälp med att få sin röst hörd.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Mitt korta svar på din fråga är att det är möjligt att skapa en fullmakt som skulle ge dig rätt att företräda någon annan närstående i rättsliga ärenden hos myndigheter, arbetsgivare och fackföreningar. Det finns även möjlighet att ansöka om att bli god man för sin närstående person som behöver hjälp med rättsliga angelägenheter. Jag kommer nedan att redogöra för vilka möjligheter som finns och vad som gäller för dessa möjligheter.

Regler gällande fullmakt återfinns i Avtalslagen (AvtL).
Regler gällande god man och förmyndare regleras i Föräldrabalken (FB).
Regler gällande ombud hos myndigheter regleras i Förvaltningslagen (FL)

Vad gäller för fullmakter?
En fullmakt är ett intyg som ger fullmaktstagaren att utföra handlingar och fatta beslut åt huvudmannen i olika angelägenheter. En fullmakt kan vara både skriftlig men också muntlig. Den som ger en fullmakt kallas för fullmaktsgivare eller huvudman, och den som får fullmakten som också får rätten att utföra handlingar i huvudmannens namn kallas för fullmaktstagare.

Det finns olika typer av fullmakter och därmed kommer endast de fullmakter som kan vara aktuella i detta fall att redogöras för. Det vanligaste sättet att ge en fullmakt är genom en skriftlig fullmakt, där det anges vem som är huvudman och vem som är fullmaktstagare samt tydliga instruktioner för vad fullmaktstagaren får göra i huvudmannens namn, 16 § AvtL. Fördelen med denna fullmakt är att den enkelt går att begränsa fullmaktstagarens befogenheter och behörigheter samt att det för tredje man är en trygghet som förhindrar framtida tvister.

Det finns även varianter av en skriftlig fullmakt som benämns som en uppdragsfullmakt eller meddelandefullmakt. Dessa typer av fullmakt är liknande till en skriftlig fullmakt och är att föredra om huvudmannen inte har möjlighet att skriva. En uppdragsfullmakt,18 § AvtL, innebär att fullmaktstagaren får i uppdrag av huvudmannen att vidta en viss handling i huvudmannen ställe, utan någon skriftlig handling. Denna fullmakt innebär att tredje man måste förlita sig på att det som fullmaktstagaren talar sanning. En meddelandefullmakt innebär att huvudmannen meddelar tredje man att en fullmaktstagare kommer att vidta handling i dennes ställe, skillnaden är här att huvudmannen meddelar tredje man direkt, 13 § AvtL. Att ha i åtanke är att vissa handlingar kräver en skriftlig fullmakt.

Vad gäller för god man?

Om en anhörig på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att exempelvis förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska domstolen, om det behövs, besluta om godmanskap, 11 kap. 4 § FB. Huvudregeln för att få en god man är att personen i fråga måste samtycka till att få en god man 11 kap. 4 § FB. Om man är nära släkting finns det möjlighet att för sin anhörig ansöka om godmanskap, 11 kap. 15 § FB, dessutom kan den anhörige även välja dig som god man förutsatt att man är lämplig för uppdraget 11 kap. 12 § FB. Detta tillvägagångssätt måste gå via domstol och vid ett godkänt godmanskap ger detta god mannen rättshandlingsförmåga att agera i personens ställe.

Vad gäller för att få agera ombud i myndighetsärenden?

Den som är part i ett ärende hos myndighet får i sitt ställe anlita ett lämpligt ombud för uppdraget, däremot kan det krävas av den som anlitar ett ombud att medverka personligen om myndigheten begär det, 14 § FL. Dessutom kan myndigheten kräva att ombudet ska styrka sin behörighet genom skriftlig eller muntlig fullmakt. En sådan fullmakt ska innehålla uppgift om ombudets namn och uppdragets omfattning. Om ombudet får sätta någon annan i sitt ställe, ska även detta framgå av fullmakten 15 § FL. Denna möjlighet ger närstående att agera som ombud för sin närstående i ärenden med myndigheter genom en fullmakt alternativt som god man.

Sammanfattning och råd

I din fråga anger du att du vill hjälpa din mor i angelägenheter med myndigheter, arbetsgivare, facket och vården. I dessa fall är det bästa alternativet att din mor skriver en fullmakt till dig där det anges vem som är fullmaktstagare, huvudman och vad du som fullmaktstagare har rätt att göra. Denna skriftliga fullmakt bör gälla i angelägenheter med myndigheter, facket och arbetsgivare. I vissa fall som exempelvis vården kan det vara möjligt att ge en fullmakt genom e-tjänster där huvudmannen godkänner fullmakten genom Bank-id. Om det är fallet att godmanskap är mer passande är detta också en möjlighet, däremot kan det vara påfrestande och tidskrävande att behöva gå genom domstol för att få ett godkännande.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga!
Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?