Hittegods ska anmälas till Polisen "utan oskäligt dröjsmål"

FRÅGA
anna hittar ett vakert halsband på marken påväg till en fest, använder det under festen men lämnar in det till polisen dagen efter. Vilket brott?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den som hittar något ska utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet till Polismyndigheten. Om ägaren är känd kan man istället lämna hittegodset direkt till denne (se 1 § lagen om hittegods). Om man inte fullgör sin skyldighet enligt lagen om hittegods kan man dömas för fyndförseelse till böter (se 10 kap. 8 § första meningen brottsbalken). Man kan även dömas för olovligt förfogande till böter eller fängelse i max två år om man haft uppsåt att tillägna sig hittegodset (se 10 kap. 8 § andra meningen och 10 kap. 4 § brottsbalken).

Frågan i Annas fall är om halsbandet kan anses ha lämnats in "utan oskäligt dröjsmål" med tanke på att hon använde halsbandet under festen och lämnade in det först dagen därpå. Det finns alltså ingen exakt definierad tidsfrist man har att lämna in hittegodset. Bedömningen ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet men generellt borde inte en upphittare som anmäler sitt fynd inom en vecka kunna straffas. Eftersom Anna lämnat in fyndet dagen därpå borde man kunna säga att hon hållit sig inom tidsfristen. Och eftersom Anna hunnit anmäla fyndet innan tidsfristen löpte ut kan hon inte heller sägas ha "tillägnat sig" halsbandet på sätt som krävs för straffansvar enligt olovligt förfogande.

Däremot kan olovligt brukande dömas ut vid sidan av fyndförseelse (se 10 kap. 7 §). Straffskalan för ett sådant brott är böter eller fängelse i högst ett år. En upphittare ska nämligen vårda godset väl (se 2 § lagen om hittegods). För att dömas för olovligt brukande ska Anna ha brukat halsbandet och därigenom vållat skada eller olägenhet. Med skada menas ekonomisk skada vilket är uteslutet i det här fallet. Med olägenhet menas dock påtagligt obehag i känslomässig mening. Olägenhet kan t.ex. uppstå om någon brukar annans kläder, även om själva brukandet inte leder till någon extra kostnad för ägaren. Här skulle man då kunna argumentera för att Anna olovligt brukat halsbandet på festen.

Sammanfattningsvis: Troligtvis har Anna fullgjot sin anmälningsplikt och kan inte dömas för fyndförseelse eller olovligt förfogande. Hon kan däremot ha vållat olägenhet genom att bruka halsbandet på festen och kan därför komma att dömas för olovligt brukande.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (205)
2021-07-24 Ofullständig fråga
2021-06-28 Vad krävs för att någon ska ha begått ett förskingringsbrott och hur lång är preskriptionstiden?
2021-06-23 Kommunens beslutsunderlag - osant intygande?
2021-05-17 Vad kan man göra om man inte får tillbaka sovartiklar från exet?

Alla besvarade frågor (94368)