Hitler-hälsningar och -mustascher: Hets mot folkgrupp m.m.

2020-04-06 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Är det tillåtet, att i Sverige göra Hitlerhälsning offentligt eller i rätten samt odla en egen Hitler-mustasch?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken – BrB.

Inledande kommentar
Det går inte att kategoriskt svara ja eller nej på din fråga, utan svaret beror något på de övriga omständigheterna.

Jag är medveten om att din fråga om mustaschen inte rör enbart offentliga miljöer utan generellt. Svaret blir dock i allt väsentligt detsamma som om du frågat om just offentliga miljöer, eftersom det inte finns något principiellt förbud mot att bära sådan mustasch.

De brott som främst är aktuella är enligt min bedömning störande av förrättning eller allmän sammankomst och hets mot folkgrupp. Jag kan för riktighetens skull kort nämna att det förstnämnda brottet beroende på vad för sammankomst gärningen begås mot rubriceras antingen störande av förrättning eller störande av allmän sammankomst, men att jag i mitt svar använder rubriceringarna parallellt.

Störande av förrättning eller allmän sammankomst
Störande av förrättning eller allmän sammankomst är ett brott som begås genom att med våld, oljud eller på annat liknande sätt störa eller försöka hindra exempelvis en domstols förhandling (16 kap 4 § BrB). En Hitler-hälsning i rätten skulle säkerligen med lätthet kunna falla inom ramen för rekvisiten att störa eller försöka störa domstolsförhandlingen, och därmed utgöra brott.

Jag har däremot svårt att se att det typiskt sett skulle utgöra störande av allmän sammankomst att dyka upp i rätten med Hitler-mustasch. Det finns dock säkert undantag från denna huvudregel: Om rättegången exempelvis rör hatbrott mot judiska församlingar och syftet med att dyka upp med sådan mustasch varit just att provocera och störa domstolsförhandlingen, bör det mycket väl kunna utgöra störande av allmän sammankomst att dyka upp till en domstolsförhandling med Hitler-mustasch.

Utöver mot domstolsförhandlingar kan störande av förrättning eller allmän sammankomst begås mot följande förrättningar och sammankomster:
– allmänna gudstjänster
– andra allmänna andaktsövningar
– vigslar
– begravningar
– akter liknande vigslar och begravning
– statliga och kommunala förrättningar liknande domstolsförhandlingar
– allmänna sammankomster för överläggning, undervisning eller åhörande av föredrag

I övriga sammanhang kan det alltså inte utgöra störande av förrättning eller allmän sammankomst att bära Hitler-mustasch eller att göra en Hitler-hälsning.

Uppsåtsfrågor rörande störande av förrättning eller allmän sammankomst
Som du säkert är bekant med är en förutsättning för att dömas för ett brott som huvudregel att gärningspersonen har uppsåt till brottet. I vissa fall är det tillräckligt att vara oaktsam, men störande av förrättning eller allmän sammankomst är inte ett sådant brott (1 kap 2 § första stycket BrB). I allmänhet finns, har Högsta domstolen tagit fast, tre typer av uppsåt: Avsikts-, insikts- och likgiltighetsuppsåt, där likgiltighetsuppsåt kan kallas för uppsåtets "nedre gräns" (NJA 2004 s 176). Ska saken hårdras, bör följande uppsåt krävas både vad avser Hitler-hälsningar och Hitler-mustascher:

– Begås brottet genom att försöka hindra förrättningen eller sammankomsten bör endast avsiktsuppsåt utgöra tillräckligt uppsåt. Avsiktsuppsåt innebär att gärningspersonen har som syfte med sin gärning att (i detta fall) just försöka hindra förrättningen eller sammankomsten. Jag menar nämligen att skrivningen "försöker" utesluter både insikts- och likgiltighetsuppsåt, och kräver att gärningspersonen agerat med avsiktsuppsåt.

– Begås brottet däremot genom att störa förrättningen eller sammankomsten, bör det vara tillräckligt att ha likgiltighetsuppsåt för att kunna dömas för brottet. Likgiltighetsuppsåt innebär att gärningspersonen inte har som syfte att (i detta fall) störa förrättningen eller sammankomsten, men är medveten om att hen gör det och är likgiltig inför att så är fallet.

Hets mot folkgrupp
Hets mot folkgrupp begås genom att i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hota eller uttrycka missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck (16 kap 8 § BrB).

En första förutsättning är alltså att det ska röra sig om ett uttalande eller "annat meddelande". Inom straffrätten är det för rättssäkerhetens skull ytterst viktigt att inte ge rekvisit för vidsträckta meningar. Samtidigt har "annat meddelande" getts en förhållandevis vid mening. Högsta domstolen har bland annat, mot bakgrund av brottsbalkens förarbeten, fastslagit att "[i] den mån […] indirekta åsiktsyttringar entydigt förmedlar ett budskap ligger det nära till hands att inrymma dem under lagrummet" (NJA 1996 s 577). Min uppfattning är att det vore alltför vidsträckt att inkludera bärandet av en viss mustasch i rekvisitet "uttalande eller […] annat meddelande", och det redan av det skälet bör anses uteslutet att bärandet av en Hitler-mustasch utgör hets mot folkgrupp i något sammanhang. Att göra Hitler-hälsningar förmedlar däremot enligt min uppfattning med enkelhet en indirekt åsiktsyttring, förutsatt att det uppfattas som just en åsiktsyttring; om någon däremot frågar hur ett heilande ser ut och någon annan visar att "såhär ser det ut" kan det inte anses utgöra en åsiktsyttring.

En andra förutsättning är att meddelandet sprids. Högsta domstolen har fastslagit att meddelandet måste vara möjligt att uppfattas av någon typ av allmänhet. Det utgör inte hets mot folkgrupp att inför en grupp bekanta göra uttalandena, om inte uttalandena kan uppfattas av utomstående och syftet inte är att de bekanta ska sprida meddelandet vidare. Märk väl att det inte krävs att någon allmänhet faktiskt uppfattar meddelandena, utan att det är tillräckligt att så varit möjligt (NJA 1999 s 702). Du talar själv om att utföra Hitler-hälsningen offentligt, så även detta rekvisit är per definition uppfyllt.

En tredje förutsättning är att meddelandet som sprids utgör ett hot eller uttrycker missaktning mot en viss folkgrupp, eller annan liknande grupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Med tanke på Hitler-hälsningens historiska innebörd har sådana hälsningar vid flertalet tillfällen ansetts utgöra sådana hotande eller missaktande meddelanden som faller under bestämmelsen (se ex RH 1997:53 och 2000:72).

Uppsåtsfrågor rörande hets mot folkgrupp
Liksom störande av förrättning eller allmän sammankomst förutsätter hets mot folkgrupp att gärningspersonen haft uppsåt. För att uttrycka saken enkelt gäller för hets mot folkgrupp att gärningspersonen avsett att uttrycka en åsikt genom att höja armen i en Hitler-hälsning, vara medveten om att denne därigenom sprider ett budskap som kan uppfattas av utomstående (däremot behöver detta inte vara syftet), och att den avsedda åsiktsyttringen uttrycker missaktning mot en folkgrupp, i detta fall typiskt sett judar.

Slutsatser
Det utgör sammanfattningsvis med lätthet hets mot folkgrupp att utföra Hitler-hälsningar offentligt. Detsamma gäller brottet störande av förrättning eller allmän sammankomst, men till skillnad från hets mot folkgrupp förutsätter det bland annat att brottet ska utföras mot en viss typ av sammankomst av människor. Utförs gärningen i en folksamling i kollektivtrafik, skulle gärningen alltså kunna utgöra hets mot folkgrupp men inte störande av förrättning eller allmän sammankomst.

Det kan däremot inte, enligt min bedömning, utgöra hets mot folkgrupp att enbart bära en Hitler-mustasch. Det kan däremot, även här enligt min bedömning, under mycket speciella omständigheter utgöra störande av förrättning eller allmän sammankomst att bra sådan mustasch i offentligheten.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (861)
2020-11-27 Olovligen köpt ADHD-medicin från utlandet, vad kan hända?
2020-11-27 Förtroendevalda och tjänstefel.
2020-11-24 Är ett uttalande om zigenare hets mot folkgrupp?
2020-11-21 Är det brottsligt att försöka hindra någon från att vittna eller annars sabotera en rättsprocess?

Alla besvarade frågor (86530)