Hierarki mellan lag och förordning

FRÅGA
Är det faktiskt sant att i Sverige - lagen som jag uppfattade - skyddar mig som boende här i mina kontakter med myndigheterna - så uppfattade jag förvaltningsrätten - gäller bara så länge en annan lag eller förordning säger annat - vet inte avvikande. Är det inte så att lagar beslutas av riksdagen men ändå måste de vika för förordning som beslutas av regering. Om jag överklagar ett beslut fattad av en myndighet och stödjer mig på lagen - kan förvaltningsdomstolen ger rätt till en myndighet som stödjer sig på en förordning eller sina egan föreskrifter - som i för sig stämmer inte med lagen - rätt så skrämmande - men är det faktiskt så ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige har vi olika typer av föreskrifter som är uppdelade i:

1. Grundlag
2. Lag
3. Förordningar
4. Föreskrifter

Vem som får besluta om vilken föreskrift finns bestämt i regeringsformen (RF) som är en av våra grundlagar (se den här). Riksdagen beslutar om grundlag genom två likalydande beslut med ett riksdagsval i mellan enligt 8 kap 14 § RF. Enligt 8 kap 1 § beslutar riksdagen om lag och regeringen om förordning. Genom bemyndigande från riksdag eller regering kan andra myndigheter besluta om föreskrifter.

Hierarkin mellan de olika föreskrifterna är generellt sett enligt punktlistan ovan, grundlag går före lag och lag går före förordning etc, men undantag kan förekomma. En lag kan till exempel vara subsidiär till andra föreskrifter, vilket innebär att den lagen inte gäller om det finns en annan lag som säger något annat. Ett exempel på detta är förvaltningslagen (se lagen här), vars bestämmelser inte gäller om det finns en bestämmelse i någon annan lag eller förordning som avviker från förvaltningslagens bestämmelser.

Som svar på din fråga blir då alltså att om du stödjer dig på en lag så kan det finnas lagar och föreskrifter vars bestämmelser går före, det beror helt på vad som står i den lagen du stödjer dig på (om den är subsidiär som förvaltningslagen till exempel).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (797)
2021-01-26 Har statsministern åtalsimmunitet?
2021-01-20 Hur får man jaktlicens?
2021-01-17 Är det olagligt att vara folkbokförd på en annan adress än den man bor på?
2021-01-15 Krävs tillstånd vid användning av offentlig plats?

Alla besvarade frågor (88495)