Hemtagningsutredning gällande omhändertaget barn

2017-11-12 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Mitt barnbarn som har getts LVU sedan drygt åtta månader tillbaka och är placerad i familjehem. Hennes mamma har sedan 2 månader sedan gjort en hemtagningsbegäran. De "såg inte denna ansökan", förrän för 1 månad sedan.Nu är frågorna: Hur lång tid får kommunen enligt lag på sig att göra en hemtagningsutredning?Är detta beslut överklagligt?MvhMormor
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barnet har alltså blivit omhändertaget med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga(LVU).

Föräldrarna till LVU-placerade barn kan när som helst under vårdtiden hos socialtjänsten begära att vården ska upphöra och att barnet ska flytta tillbaka hem. Ett barn som fyllt 15 år kan också själv begära vårdens upphörande.

När en förälder begär att LVU-omhändertagandet ska upphöra är socialnämnden och socialtjänsten skyldiga att omedelbart starta en utredning för att se om det fortfarande finns ett behov av vård eller om den ska upphöra. Begäran ska sedan godkännas eller avslås i ett beslut. För att socialnämnden ska kunna ta ställning till en begäran om att vård enligt LVU ska upphöra inleds då som sagt en utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen(SoL). En utredning som inleds av denna orsak är det som brukar kallas för en hemtagningsutredning. Vid en utredning som gäller ett barns behov av skydd eller stöd är också bestämmelserna i 11 kap 2 § SoL tillämpliga. Det innebär bland annat att utredningen ska bedrivas skyndsamt och i normalfallet vara slutförd senast inom fyra månader enligt 11 kap 2 § 2 st SoL.

Om socialnämnden beslutat om fortsatt vård med stöd av lagen, så kan ett sådant beslut överklagas till förvaltningsrätten enligt 41 § LVU, och då kan ni yrka på att vården ska upphöra.

Så det vi kan se är att en utredning får och tar ofta längre tid än 1 månad, som det nu gått. Det är däremot anmärkningsvärt att en utredning inte startats förens efter 1 månad från det att begäran om hemtagning gjordes. Justitieombudsmannen(JO) har vid ett flertal tillfällen riktat skarp kritik mot att myndigheterna inte omedelbart inlett en hemtagningsutredning. Vid ett tillfälle fick socialnämnden i Sundsvall kritik för att en hemtagningsutredning startat först två veckor efter att en förälder begärt det. Det kan alltså definitivt vara en idé att göra en JO-anmälan. Dessvärre kan inte JO ändra en dom eller ett beslut.

Det kan tilläggas att oavsett om det görs en hemtagningsbegäran ska det enligt 13 § LVU var sjätte månad övervägas/prövas om stöd för vård enligt lagen fortfarande finns!

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?