Hej får en förvaltare bestämma över sin huvudmans privatliv?

FRÅGA
Hej får en förvaltare bestämma över sin huvudmans privatliv?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom när en förvaltare ska förordnas och vad en förvaltare får göra. Sedan kommer jag gå igenom vilka frågor rörande huvudmannen som en förvaltare inte får bestämma över. Därefter kommer jag att försöka fastslå vad som gäller i ditt fall och ge råd om vad du kan göra nu.

När är det aktuellt att en förvaltare förordnas?

Förvaltare ska förordnas av rätten om huvudmannen på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. Förvaltare får inte förordnas om det är tillräckligt att personen får god man (vilket är mindre ingripande). Detta framgår av Föräldrabalken 11 kap 7 § 1 st (här). När god man ska förordnas regleras i Föräldrabalken 11 kap 4 § 1 st (här).

Vad får en förvaltare bestämma över?

Förvaltaruppdraget skall anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde, se Föräldrabalken 11 kap 7 § 2 st (här).

Om en person har förvaltare har personen som huvudregel ändå rätt att sluta avtal om tjänst eller annat arbete, förfoga över vad han eller hon genom eget arbete har förvärvat efter det att förvaltare har förordnats, liksom avkastningen av sådan egendom och vad som har trätt i egendomens ställe samt förfoga över vad han eller hon efter det att förvaltare har förordnats får genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande under villkor att egendomen inte skall omfattas av förvaltarens rådighet. Detta framgår av Föräldrabalken 11 kap 8 § 1 st (här). Om det finns särskilda skäl får dock förvaltaruppdraget omfatta även dessa angelägenheter, se Föräldrabalken 11 kap 8 § 2 st (här).

Förvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget, se Föräldrabalken 11 kap 9 § 1 st (här). En förvaltare ska i den utsträckning det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person, se Föräldrabalken 12 kap 2 § 1 st (här).

En förvaltare ska omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde, se Föräldrabalken 12 kap 3 § (här).

Vad får en förvaltare inte bestämma över?

En förvaltare får inte företräda den enskilde i frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor av utpräglat personlig karaktär, se Föräldrabalken 12 kap 2 § 3 st (här). Lagkommentaren på Juno anger att "Huruvida en fråga är av utpräglat personlig karaktär får liksom hittills avgöras med beaktande av vilken rättshandling det rör och hur regleringen av denna har utformats avseende utrymmet för annan än den enskilde att personligen vidta handlingen".

Vad gäller i ditt fall?

Det framgår inte av frågan om det är du som har förvaltare eller någon vän eller anhörig till dig. Oavsett vem det gäller, så kan man konstatera att en förvaltare inte får företräda den enskilde i frågor rörande äktenskap, faderskap, upprättande av testamente och liknande frågor av utpräglat personlig karaktär, vilket ju är frågor som rör huvudmannens privatliv. Därmed går det att konstatera att förvaltaren inte får bestämma över den enskilde i dessa frågor.

Som jag har skrivit får en huvudman (trots att denne har förvaltare) som huvudregel sluta avtal om tjänst eller arbete, dvs. exempelvis söka arbete, men om det finns särskilda skäl får förvaltarens uppdrag även omfatta dessa angelägenheter.

Vad du kan göra nu

Om man är missnöjd med sin förvaltare bör man vända sig till överförmyndaren, då det är de som utövar tillsyn över förvaltares och gode mäns verksamhet, se Föräldrabalken 16 kap 1 § 1 st (här). Tillsyn utövas av överförmyndaren i kommunen där huvudmannen är folkbokförd, se Föräldrabalken 16 kap 2 § 1 st (här). Finns det ingen överförmyndare i den kommunen utövas tillsyn av överförmyndaren i Stockholms kommun, se Föräldrabalken 16 kap 2 § 3 st (här). Om man är missnöjd med sin gode man eller förvaltare bör man vända sig till överförmyndaren med sina synpunkter.

Om en förvaltare eller god man missköter sitt uppdrag kan Överförmyndarnämnden fatta beslut om att entlediga förvaltaren eller den gode mannen, se Föräldrabalken 11 kap 20 § 1 st (här). Vilka som har rätt att begära entledigande av förvaltare framgår av Föräldrabalken 11 kap 21 § (här), som hänvisar till personerna som räknas upp i Föräldrabalken 11 kap 15 § 1 st (här). Huvudmannen (dvs. den som har förvaltare) kan ansöka om entledigande av sin förvaltare. Även dennes make/sambo och hennes närmaste släktingar kan ansöka om entledigande av förvaltaren.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (465)
2020-09-19 Kontroll av god man
2020-09-18 Hur förhåller sig en framtidsfullmakt till ställföreträdarskap enligt föräldrabalken?
2020-09-15 God mans rättigheter
2020-09-15 Vad kan jag göra och vart vänder jag mig om jag misstänker att min släktings goda man missbrukar sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (84306)