Hävning innan tjänsten påbörjas

FRÅGA
Vi anlitade ett badrumsföretag till vårt badrum 2017. 3,5 år senare är det inte klart. De besiktigade badrummet och godkände det. Vi tog in en egen besiktningsman och fick 28 anmärkningar. Hela badrummet fick rivas. Nu skulle vi göra en tätskikts besiktning vilket ej var klart när besiktningsmannen var här. Det blev 17 anmärkningar. Inget företag vill arbeta för dom och de har problem att hitta någon. Nu har det gått 10 veckor på den nya uppbyggnaden och väggarna är inte uppe än. Kan vi bryta avtalet? Kan vi kräva att de ersätter för kostnaden för att få badrummet uppbyggd av annat företag?Anmäler vi till ARN vilket vi gjort tidigare står bygget helt stilla minst 6 månader.
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över möjligheten att häva (avbryta) avtalet om badrumsrenoveringen och kräva skadestånd av företaget i de fall då bygget inte är påbörjat. När det kommer till tjänster utförda av näringsidkare (företag) till konsumenter är det konsumenttjänstlagen (KtjL) som är tillämplig lag (1 § andra punkten KtjL).

Dröjsmål i tjänsten

Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger om uppdraget, utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, inte har avslutats inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning (24 § första stycket KtjL). Här är det svårt för mig att klargöra ifall dröjsmål föreligger eftersom jag inte har fått angivet när tjänsten faktiskt skulle påbörjas eller avslutas.

Vad kan jag göra ifall dröjsmål föreligger?

Om vi antar att dröjsmål föreligger och det inte beror på något förhållande på din sida, så har du möjlighet att (bland annat) häva avtalet och kräva skadestånd (25 § KtjL). Här är det viktigt att du lämnar meddelande till företaget om att du vill häva avtalet och kräva skadestånd (26 § KtjL).

Hävning av avtalet

Om det finns starka skäl att anta att det kommer att inträffa dröjsmål av väsentlig betydelse för konsumenten, får konsumenten häva avtalet i enlighet med vad som sägs i 29 § första stycket KtjL. Här måste du visa att förseningen av nybygget leder till betydande konsekvenser för dig och ditt hushåll för att hävning ska komma ifråga. Eftersom du vill anlita ett annat företag för nybygget är det även viktigt att visa skälen till detta.

Skadestånd på grund av dröjsmål

Näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av dröjsmål, om inte näringsidkaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (31 § första stycket KtjL). Dröjsmålet ska alltså ha varit oförutsägbart för att företaget ska slippa skadeståndsansvar. Gäller det någon som näringsidkaren har anlitat för att helt eller delvis utföra tjänsten, är näringsidkaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri från ansvar. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som näringsidkaren har anlitat eller någon annan i tidigare led (31 § andra stycket KtjL).

I lagtexten står det inte uttryckligen vad som just omfattas av skadeståndet. Jag behöver vidare information om avtalet mellan dig och företaget, när tjänsten skulle ha avslutats och priset m.m. för att kunna uttala mig om möjligheten att kräva att detta företag står för kostnaderna i samband med att du anlitar ett annat företag för ombyggnationen av badrummet. Här gör man dock ingen skillnad på direkta och indirekta förluster som dröjsmålet har orsakat.

Viktigt att tillägga är att du även har en skyldighet att vidta skäliga åtgärder för att begränsa din skada, annars kan du komma att själv bära en motsvarande del av förlusten (50 a § KtjL).

Om du känner dig osäker på hur du ska kunna gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://www.lawline.se/boka

Hoppas att du fick mer klargörhet över din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (409)
2021-01-07 Prisökning från preliminär prisuppgift – vad är skäligt pris?
2020-12-27 Kan jag kräva att fel i tjänst på lös sak åtgärdas efter 10 års tid?
2020-12-18 Måste kunden betala för tilläggsarbete?
2020-12-18 Rätt att hålla inne betalning vid fel i tjänst

Alla besvarade frågor (88181)