FrågaFAMILJERÄTTFaderskap21/08/2014

Häva presumerat faderskap.

hej! jag är gift men ska snart ha barn som inte är min mans barn utan det är en annan man som jag hade träffat innan min man kom till Sverige och min fråga är ju då hur man kan gå tillväga för att häva faderskapet ifrån min man och registrera den riktiga pappan till barnet?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för din fråga.

Huvudregeln är att mannen i äktenskapet anses som barnets far om modern är gift vilket framgår av föräldrabalken 1 kap. 1§. Ett undantag från denna huvudregel ges i 2§ där det framgår att mannen i äktenskapet ej ska anses vara fader till barnet ifall: ''(1) det är utrett att modern har haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre.'' 

Eftersom det framgår av din fråga att barnet är avlat av en annan man som du träffat innan så torde 2§ vara tillämplig. Det finns också möjlighet enligt 2§ andra stycket att din man godkänner en skriftlig bekräftelse av faderskapet från den andra mannen. Detta kräver dock att formkraven enligt 4§ följs vilket bland annat innebär att bekfräftelsen sker skriftligen, bevittnas av två personer och godkänns av dig och socialnämnden. Det kräver även att den andre mannen frivilligt ''tar på sig'' faderskapet. 

I den mån detta inte görs frivilligt så kan rätten enligt 2§ förklara mannen i äktenskapet ej fader och enligt 5§ istället fastställa faderskap för den andre mannen. 

Vänligen,

Christopher EscalanteRådgivare