Häva köp av tjänst på grund av undermålig utbildning

Hej,

Jag och en vän har köpt en kurs online som nu när vi startat visar sig vara undermålig, utbildningen är i stort sett en PowerPoint med fakta kopierat från internet.

Kursen är uppdelad i moduler varav man får låsa upp dessa vart efter man blir "godkänd" på vissa moment. Eftersom jag och min vän läser kursen samtidigt så ser vi även att våra svar på inlämningsuppgifter är ett copy/paste svar.

Kan vi klaga någonstans? Vi har redan pratat med utbildaren som säger att vi ska göra hela utbildningen för att "förstå", men vi vill avbryta helt, vi har alltså inte än fått tillgång till hela utbildningen.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

Konsumenttjänstlagen (KtjL) gäller i fråga om avtal om tjänster som en näringsidkare utför åt konsumenter (1 § KtjL).

Är tjänsten felaktig?

En näringsidkare ska utföra tjänsten fackmässigt och med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt (4 § KtjL). Det ställs därmed krav på att tjänsten ska hålla viss kvalité. En tjänst anses felaktig om den inte stämmer överens med vad konsumenten har rätt att kräva. Tjänsten anses också felaktig om resultatet avviker från vad som har avtalats (9 § KtjL). Utifrån den angivna informationen framstår det som att undervisningen är undermålig och därmed felaktig.

Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades (12 § KtjL). Därmed ska bedömningen göras om tjänsten är felaktig när tjänsten avslutas. Det finns dock undantag då konsumenten befarar att tjänsten inte kommer att slutföras utan fel (se nedan).

Vilka påföljder kan göras gällande?

När en tjänst är felaktig kan konsumenten göra påföljder gällande. För att kunna göra detta är det viktigt att reklamera felet. Du måste därför meddela den som tillhandahåller utbildningen (näringsidkaren) om felet. Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet anses alltid ha skett i rätt tid (17 § KtjL).

Konsumenten har rätt att hålla inne betalningen. Konsumenten kan också kräva att felet avhjälps (åtgärdas) eller göra prisavdrag eller häva köpet (16 § KtjL).

Avhjälpande

Du kan alltså kräva att näringsidkaren avhjälper felet, det vill säga åtgärdar felet och därmed tillhandahålla undervisning med högre standard. Avhjälpande kan dock inte krävas om det innebär stora besvär eller kostnader för näringsidkaren i förhållande till felets betydelse för dig. Jag vill understryka att en näringsidkare har rätt att avhjälpa felet utan att du begär det. Det förutsätter dock att näringsidkaren erbjuder sig detta inom en rimlig tid och att konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet (20 § KtjL). Ett särskilt skäl till att avvisa erbjudandet kan till exempel vara att näringsidkaren tydligt har visat bristande kompetens. Det blir därför relevant att titta närmare på möjligheten att göra prisavdrag eller häva köpet.

Prisavdrag

Om inte avhjälpande sker har du rätt att göra prisavdrag (21 § KtjL). I ett fall från Högsta domstolen (NJA 2018 s. 266) var det fråga om undermålig undervisning. Tjänsten var felaktig eftersom utbildningen brustit i kvalitén. Prisavdrag fick då göras till den del av utbildningen som ansågs vara utan värde för studenten.

Häva hela avtalet

Om jag har tolkat dig rätt, har det redan utförda arbetet skett på ett felaktigt sätt. Du misstänker också att utbildningen fortsättningsvis kommer att vara undermålig. Det är då möjligt att häva avtalet i sin helhet, det vill säga även den delen av tjänsten som redan har utförts.

För att häva hela avtalet måste det antas uppkomma ett fel som medför att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat samt att näringsidkaren insett eller borde ha insett detta (21 § tredje stycket andra meningen KtjL). Att tjänsten "i huvudsak är förfelat" innebär att tjänsten i stort sett är oanvändbar på grund av felet. Tjänsten är så dåligt utförd att resultatet i princip inte har något värde för konsumenten.

Om det hittills utförda arbetet inte skett på ett korrekt sätt och om du misstänker att utbildningen kommer att vara oanvändbar eller hålla så låg kvalité att det inte uppfyller sin funktion finns det möjlighet att häva hela avtalet. Utbildaren borde också ha insett att det kan antas uppkomma påtagliga brister som medför att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat om det redan utförda arbetet har betydande brister.

Om hävning av hela avtalet sker behöver du inte betala för tjänsten. Däremot kan du behöva lämna tillbaka material som näringsidkaren har tillhandahållit om det kan ske enkelt och utan alltför stora kostnader för dig som konsument (23 § KtjL).

Häva avtalet för återstående delen av tjänsten

Om tjänsten inte är i huvudsak förfelat kan du istället försöka häva avtalet för återstående delen av tjänsten. När en del av tjänsten redan är utförd kan konsumenten häva avtalet för återstående delen av tjänsten om det finns starka skäl att anta att tjänsten inte kommer att fullföljas utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten (21 § tredje stycket första meningen KtjL). Detta innebär att du kan häva avtalet för den del av tjänsten som återstår att utföra, men att du är beredd att betala för vad som redan har utförts (23 § andra stycket KtjL). För hävning av detta slag måste det kunna antas uppkomma ett fel som är av väsentlig betydelse för konsumenten. Det ska alltså finnas en hög grad av sannolikhet för att tjänsten kommer att bli felaktig om näringsidkaren får slutföra tjänsten. Ett starkt skäl till att tjänsten inte kommer att kunna fullföljas utan fel av väsentlig betydelse är till exempel att den del av arbetet som redan har utförts har uppenbara brister eller att näringsidkaren inte har den kompetens som krävs.

Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med näringsidkaren och meddela att du vill häva köpet. Du kan använda dig av de regler och argument som redovisats ovan. I annat fall måste en stämningsansökan lämnas in till Tingsrätten om du önskar att ta ärendet vidare.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”