Har vi rätt att få tillbaka pengarna för inställt studentflak?

Jag och en grupp elever har bokat ett studentflak och detta gjorde vi innan förbudet på studentflak förlängdes till 30 juni. Vi vill nu avboka vårat flak men då är vi, enligt avtalet som vi har skrivit på, skyldiga att betala företaget en administrationsavgift. Vi har inte betalat något ännu, men enligt företagets avtal så kommer hela summan erlagd av kunden att återbetalas, exklusive administrationsavgiften, och om kunden, då i vårt fall, ännu inte erlagt någon betalning så måste kunden istället betala avgiften.

Min fråga är då, kan jag argumentera mig till att ej betala avgiften då den är oskälig med tanke på att vår tjänst aldrig genomförts? Finns det något i konsumenttjänstlagen som stödjer mig i att kunna argumentera för detta, dels om det finns något som säger emot mig?

Och om företaget inte går med på att bortse från administrationsavgiften, kan jag då ta detta vidare till allmänna reklamationsnämnden och överklaga hos de? Och i sådana fall vad kan jag säga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det av din fråga har ni bokat ett studentflak vilket ni vill avboka på grund av att det finns ett förbud i och med corona-pandemin. Enligt avtalet ni ingått med företaget är ni vid avbokning skyldiga att betala en administrationsavgift. Din undran är om det kan argumenteras för att avgiften är oskälig med tanke på att tjänsten aldrig genomförts och om det finns något i konsumenttjänstlagen som ger dig stöd. Du undrar även om du kan ta ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om företaget inte går med på att ta bort administrationsavgiften samt vad du i sådana fall ska skriva.

Frågan om studentflak är för inte länge sedan prövad av ARN varför jag kommer att ha nämndens beslut som utgångspunkt i svaret till dig (referat av beslut ARN 2020-09740). Konsumenttjänstlagens regler är inte direkt tillämpliga på tjänster som den ni har beställt. Enligt ARN:s bedömning kan den i vart fall delvis tillämpas analogt. Jag delar nämndens uppfattning i den frågan. Även om konsumenttjänstlagen inte är direkt tillämplig finns det så stora likheter med sådana tjänster som omfattas och de ni beställt att det är en rimlig bedömning. En analog tillämpning innebär att en lag kan tillämpas på en situation som inte direkt omfattas av bestämmelserna.

Utgångspunkten är att avtal ska hållas. Den som har sålt en vara eller en tjänst och sedan inte levererar den har normalt inte rätt till betalning. Utifrån sådana allmänna regler kan det argumenteras för att bolaget är skyldigt att återbetala vad ni betalat för studentflaket. Det är dock inte uteslutet att en näringsidkare genom villkor i avtalet med konsumenten kan begränsa sin skyldighet att göra återbetalning i den mån som sådana begränsningar inte kommer i konflikt med tvingande lagstiftning (jfr prop. 2013/14:15 s. 53). Det är fullt möjligt att avtala om att full återbetalning inte ska ske eller att det ska utgå en avbeställningsavgift/administrationsavgift. Ett sådant avtalsvillkor måste däremot vara skäligt. Är villkoret oskäligt mot en konsument ska villkoret jämkas eller till och med helt lämnas utan avseende (dvs. att det inte ska tillämpas). I det ovan refererade fallet gjordes just en skälighetsbedömning och en jämkning skedde med stöd av 36 § avtalslagen. Enligt nämnden innebar avtalsvillkoren att hela risken för att studentflaket måste ställas in på grund av omständigheter utanför bolagets kontroll på konsumenten. Risken i det fallet ansågs vara beloppsmässigt betydande. Det saknades även balans i villkoret och rörde sig om en ensidig fördel för företaget. Nämnden beslutade i det aktuella fallet att rekommendera återbetalning av hela beloppet sett till att konsumenten var i en underlägsen ställning i avtalsförhållandet och avtalsvillkor framstod som oskäliga.

I andra prövningar har det däremot ansetts rimligt att en ideell idrottsförening som förbehållit sig rätten att behålla anmälningsavgifter när ett motionslopp ställts in. Även i det fallet hade risken helt lastats över på konsumenten, däremot ansågs det inte oskäligt då det rörde sig om en begränsad summa pengar (jfr referat av beslut ARN 2020-05928). I bedömningen gjordes det en distinktion mellan att det rörde sig om en ideell förening visavi det vinstsyfte som finns när en näringsidkare erbjuder studentflak.

Mina rekommendationer

Det finns inget direkt lagstöd du kan luta dig mot, sett till att konsumenttjänstlagen inte är tillämplig. Det kan däremot med fog argumenteras för att konsumenttjänstlagen kan tillämpas analogt varför jag hänvisar till tillämpliga lagrum i det följande.

En konsument får avbeställa tjänsten innan den har slutförts. Näringsidkaren har rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen (42 § konsumenttjänstlagen). Det är även möjligt att näringsidkaren förbehåller sig en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning, om den är skälig med hänsyn till vad som vid normal avbeställning normalt kan antas tillkomma en näringisidkare som ersättning (43 § konsumenttjänstlagen). I detta kan det argumenteras, med stöd av ARN:s vägledande beslut ovan, att administrationskostnaden är oskälig. Antingen kan man ta stöd i 43 § konsumenttjänstlagen eller, mer lämpligt, som i ARN:s beslut 36 § avtalslagen. Beroende på hur avtalet är utformat kan det argumenteras för att avtalsvillkoret är oskäligt om all risk läggs på konsumenten och att det ska beaktas dels att konsumenten är i underordnad ställning, dels att näringsidkaren har ett vinstsyfte och får räkna med att det finns risker förknippade med det.

Det är dessa argument du får framföra till näringsidkaren till att börja med och som du även kan anföra vid en anmälan till ARN. Tänk dock på att ARN:s beslut endast är rekommendationer och inget en näringsidkare är skyldig att följa. Däremot följer i regel seriösa näringsidkare nämndens rekommendationer.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet imorgon, torsdagen den 21 januari, klockan 10.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”