Har skolor rätt att införa mobilförbud och vem ansvarar för omhändertagen mobil?

FRÅGA
Hej, min dotters skola ska förbjuda mobiltelefoner på skoltid. Jag undrar hur det ser ut juridiskt. Om hon vägrar att lämna ifrån sig den, kan dom ta den ifrån henne? Om den går sönder eller försvinner när skolan har omhändertagit den, vad händer då? "Får" hon använda den utanför skolområdet?Hon är 15 år och går i nian.Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din dotter går i högstadiet är skollagen (SkolL) tillämplig.

Rätt att omhänderta störande mobiltelefoner:

Om ett föremål (exempelvis en mobil) är störande under lektionstid har en lärare rätt att ta föremålet enligt 5 kap. 22 § SkolL. Har ett föremål blivit omhändertaget ska det som huvudregel lämnas tillbaka till eleven vid skoldagens slut enligt 5 kap. 23 § SkolL. Om en mobil uppfattas som störande har alltså läraren rätt att omhänderta den, men har däremot inte rätt att exempelvis kroppsvisitera eleven eller använda våld om eleven gör motstånd. I sådana fall ska omhändertagandet avbrytas och istället kan lärare vidta andra disciplinära åtgärder, såsom att avvisa eleven från klassrummet.

Skolans ordningsregler:

Om din dotter inte använder mobilen och dessutom har den på ljudlöst borde läraren inte uppfatta den som störande och har i sådant fall inte rätt att beslagta mobilen. Det finns dock ingen bestämmelse i skollagen som förbjuder att skolan upprättar egna ordningsregler. Skolan kan i sina ordningsregler ta in bestämmelser som exempelvis innebär ett mobilförbud. I sådana fall har läraren - med hänvisning till skolans ordningsregel - rätt att ta mobilen i förebyggande syfte. Även i dessa fall har dock lärare inte rätt att med tvång ta mobilen från elev som vägrar lämnar över den.

Vem har ansvar för mobilen då den är omhändertagen?

När en mobiltelefon har omhändertagits med stöd av skollagen eller skolans ordningsregler har den som har tagit hand om mobilen ett ansvar för att föremålet inte skadas – en så kallad vårdplikt. Skadas eller försvinner mobilen under den tid som skolan förvarar den kan skolan bli skadeståndsskyldig (Prop. 2006/07:69 s. 17). Det är därför viktigt att omhändertagen egendom förvaras på ett betryggande sätt.

Får din dotter använda mobilen utanför skolområdet?

Ja det får hon, utanför skolområdet gäller inte skolans ordningsregler.

Vad kan du göra?

Jag skulle rekommendera dig att först och främst ta upp problemet med läraren eller rektorn och ta reda på vilka regler som läraren stödjer sitt agerande på - skollagen eller skolans ordningsregler. Det finns dock en möjlighet att anmäla skolor till skolinspektionen eller JO.

Vidare kan det vara en bra idé att dokumentera mobilens skick innan den lämnas in till skolan eftersom ersättning för skada på mobilen ofta blir en bevisfråga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (262)
2020-04-08 Omhänderta elevs mobiltelefon
2020-04-05 Kan ett beslut om avstängning från komvux överklagas?
2020-03-25 Kan man få ogiltig frånvaro om man inte pluggar under lektionen?
2020-03-25 Är det tillåtet att jobba på skola om du begått brott?

Alla besvarade frågor (78764)