Har min f.d. sambo rätt till halva bostadens värde flera år senare och hur delar vi upp ekonomin?

FRÅGA
Mitt ex flyttade i september 2011. Han betalade för barn och del av bostad fram till 2016. De flesta månaderna. 2016 2017 2018 och nu 2019 är det endast jag som betalar. Hur ska man kunna dela upp ekonomin? Vi var sambor.Jag har hört att han inte längre har rätt till 50 % av bostadens värde. Det var på en pensionrådgivning som jag fick reda på dettaJag gjorde en värdering 2016 nu har priserna förändrats betydligt under tiden som han inte betalar något.Hur gör man i detta fallet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga var du tidigare sambo och ni hade då en gemensam bostad. Det framgår dock inte av din fråga huruvida ni båda äger den, bara du äger den eller bara din f.d. sambo äger den.

Om endast en av er äger bostaden

För det fall att bara du äger bostaden kan den enligt sambolagen ändå utgöra samboegendom. Till sambors egendom hör sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen, SamboL). Att egendomen förvärvats för gemensam användning kan t.ex. innebära att bostaden köptes för att ni skulle bli sambo och bosätta er i den gemensamt, eller att ni under samboförhållandet köpte bostaden för att flytta dit från tidigare bostad. Om bostaden utgör samboegendom gör det ingen skillnad vem som faktiskt betalt för den eller vem som äger den på papperet; utgångspunkten är att bostaden ska delas mellan samborna i en bodelning.

Bodelning ska göras när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra. Till skillnad från i äktenskap är bodelning inte obligatorisk när ett samboförhållande upphör utan ska ske om någon av samborna begär det. Sådan begäran måste ske senast ett år efter att samboförhållandet upphörde (8 § SamboL). I ditt fall innebär det att om du ensam äger bostaden och ingen bodelning skedde är det för sent att begära en bodelning och bostaden ska inte fördelas mellan er alls. Då är utgångspunkten att din f.d. sambo inte har någon rätt till bostaden alls. Principen blir som utgångspunkt densamma om det är endast din f.d. sambo som äger den, fast då till din nackdel.

Om ni äger bostaden gemensamt

Om ni däremot äger bostaden gemensamt och ingen bodelning skedde inom ett år från samboförhållandet upphörde regleras ert ägande istället enligt lag (1904:48 s.1) om samäganderätt (SamägL). Utgångspunkten enligt samäganderättslagen är att ni äger hälften var i bostaden, om inget annat förhållande kan visas (1 § SamägL). Annat än ett 50/50-ägande kan visas om det t.ex. finns inskrivet att den ena av er äger 2/3 och den andre 1/3. Är ni samägare enligt samäganderättslagen krävs det att ni båda är överens vid förvaltningen av bostaden, likväl som vid försäljning av fastigheten, uthyrning av den m.m. (jfr 2 § SamägL). Motsatsvis innebär bestämmelsen att den ene av er kan sälja sin andel i fastigheten utan den andres samtycke. Däremot är det inte möjligt att sälja hela fastigheten om ni inte är överens. För att få till stånd en försäljning går det dock att vända sig till domstol med en begäran om tvångsförsäljning på offentlig auktion (jfr 6 § SamägL). Vid försäljning på offentlig auktion ska försäljningssumman delas mellan delägarna. Delägarna ska även betala lön och kostnader för den gode man domstolen utser till att sköta försäljningen (jfr 15 § SamägL).

För dig innebär det att om du ensam äger bostaden är utgångspunkten att din f.d. sambo inte längre har rätt till halva bostadens värde. Om bostaden utgjorde samboegendom (se redogörelse inledningsvis) hade din f.d. sambo haft rätt till halva dess värde i en bodelning. Eftersom det är mer än ett år sedan ert samboförhållande tog slut är det numera för sent att begära en bodelning.

Om ni istället äger bostaden gemensamt har ni ett samägande av den. I det fallet, om inte annat framgår, äger ni 50/50. Då har din sambo även rätt till hälften av vinsten vid en försäljning. Om ett samägande är aktuellt ska ni betala kostnader för förvaltningen av bostaden utifrån er del. Äger ni hälften var ska ni betala hälften var. Förvaltning innebär t.ex. reparationer och underhåll som ni är överens om (det krävs enligt redogjort för ovan att samtliga delägare är överens rörande förvaltningen av det samägda). Om du själv stått för förvaltningskostnader och ni är samägare har du i princip en fordran på din f.d. sambo som du kan begära att få betalt för. Däremot torde din f.d. sambo inte vara skyldig att betala för driftskostnaderna (då de i praktiken är hänförliga till dig som boende i fastigheten).

När det gäller hur ni ska "dela upp ekonomin" har din f.d. sambo inga direkta skyldigheter mot dig. Om ni är samägare till bostaden kan han vara skyldig att betala för förvaltningskostnader ni varit överens om. Om han är förälder till dina barn är han däremot underhållsskyldig i förhållande till barnen. En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor med det, eller om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § Föräldrabalken). Ni kan således komma överens om hur mycket din f.d. sambo ska betala i underhåll till barnen. Kan ni inte komma överens är det möjligt att du vänder dig till domstol för att få beslutat hur stort underhållsbidrag som han ska betala.

Om något är oklart eller du behöver hjälp av en jurist på Lawlines juristbyrå med att upprätta ett förslag till avtal om underhållsbidrag eller för det fall att ni hamnar i en tvist om bostaden är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll