Har man rätt till utdelning om man äger 5 % procent i ett aktiebolag?

2019-12-08 i Bolag
FRÅGA
Om man har 5% i bolaget, har man rätt till utdelning?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Av frågan framgår att du äger 5 % av ett bolag. Däremot framgår det inte vilket typ av bolag det rör sig om - och eftersom det finns flera olika företagsformer kan även svaret bli olika beroende på vilket det rör sig om.

I mitt svar utgår jag därför ifrån att frågan gäller ett delägarskap i ett aktiebolag; och att du nu undrar om du har rätt till utdelning - även för de aktieägare som innehar 5 %. Jag kommer aktualisera de bestämmelser som är mest relevanta för dig och som regleras i aktiebolagslagen (ABL).

Aktieinnehav och rösträtten för aktieägare

I egenskap som aktieägare har du även en rösträtt utifrån din andel i bolaget. Rösträtten varje aktieägare har, kan hen använda vid en bolagsstämma - vilket jag kommer återkomma till.

Huvudregeln är att lika aktier ger lika rösträtt, d.v.s. om du äger 5 % av aktierna i bolaget har du likväl 5 % av rösterna vid en bolagsstämma (4 kap. 1 § ABL). Undantag från huvudregeln finns. Det gäller bl.a. om bolaget, i sin bolagsordning har föreskrivit att andra villkor ska gälla: t.ex. att vissa aktier ska ges olika röstvärden (4 kap. 2-3 §§ ABL).

Beslut om utdelning görs vid bolagsstämman

Beslut om huruvida utdelning ska utges eller inte, fattas på bolagsstämman. Bolagstämma ska hållas minst en gång per år. Bolagsstämman är för övrigt aktiebolagets högsta beslutande organ och utövas av aktieägarna (7 kap. 1 § ABL).

Samtliga aktieägare i bolaget har alltså rätt att delta vid bolagsstämman; förutsatt att de är införda i aktieboken (7 kap. 2 § första stycket ABL). Aktieägarens rösträtt utgår från samtliga aktier hen äger eller företräder, även kallat röstetal (7 kap. 8 § ABL).

"Om man har 5% i bolaget, har man rätt till utdelning?"

Om man har rätt till utdelning har ingenting att göra med hur stor andel i bolaget man äger, utan endast om man äger aktier eller inte. I och med att du äger 5 % av aktierna i ett bolag, har du alltså rätt till utdelning. Förutsatt att du finns med i aktieboken, och att det framgår av boken att du äger aktier. Aktieboken stadgar kort uttryckt de grundläggande bestämmelserna om aktieägarnas rättigheter i bolaget (5 kap. 1 § p.1 ABL).

Proceduren vid bolagsstämman och vilka beslut som fattas

De aktieägare som infinner sig på bolagsstämman har alltså rösträtt: utifrån andelen aktier de äger - förutsatt att inget annat har föreskrivits i bolagsordningen (3 kap. 1 § ABL). Här kan andelen % man äger i bolaget få betydelse - eftersom det krävs minst att hälften av rösterna i bolaget röstar igenom ett förslag för att det ska godkännas. Rösterna, som i sin tur grundar sig på andelen aktier man äger: röstetalet (7 kap. 40 första stycket § ABL).

Vid bolagsstämman är det olika beslut som ska fattas av aktieägarna, bl.a. om utdelning ska utges, och dess omfattning (7 kap. 11 § ABL). Om utdelning ska utgå till aktieägarna eller inte grundar sig vanligen på de ekonomiska förhållandena i bolaget (7 kap. 11 § p.2 ABL).

Sammanfattningsvis är det vid bolagsstämman (som ska hållas minst en gång per år) man bl.a. fattar beslut om utdelning ska utges eller inte till aktieägarn (beroende på om bolaget har gått med vinst eller inte) och i sådana fall hur den ska disponeras. Slutligen spelar din andel på 5 % ingen roll, utan det som har betydelse och är en förutsättning för utdelning är det framgår av aktieboken att du är aktieägare.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?