Har man rätt att få veta om ens faster har avlidit?

Har man rätt att få veta att min faster har avlidit

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag har tolkat det undrar du om du som närstående har rätt att bli informerad om att din faster avlidit.

Relevanta bestämmelser hittar du framför allt i tryckfrihetsförordningen (TF), offentlighet- och sekretesslagen (OSL) samt Ärvdabalken (ÄB).

Gäller offentlighetsprincipen på dödförklaringar?

När någon som är folkbokförd i Sverige avlider registreras detta på skatteverket genom en dödförklaring (8 § lag om dödförklaring). Då skatteverket är en myndighet gäller offentlighetsprincipen, som innebär att var och en ska ha rätt att begära ut allmänna handlingar från myndigheter (2 kap. 1 § TF). En allmän handling kan exempelvis vara ett dokument som har upprättats hos myndigheten, som i detta fallet en dödförklaring (jfr. 2 kap. 3-14 § TF). Det finns dock undantag till offentlighetsprincipen, bland annat om handlingen är sekretessbelagd enligt OSL (2 kap. 2 § TF).

En uppgift som berör en dödförklaring kan vara sekretessbelagd, om den handlar om den enskildes personliga förhållanden och

den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs (22 kap. 4a § OSL), elleruppgiften har överförts från en annan myndighet där den var sekretessbelagd (22 kap. 4b § OSL).

Detta kan till exempel vara om om personen avled till följd av ett brott, eller om det finns uppgifter kring dödförklaringen som uppfattas som känsliga.

Som sagt gäller det dock en uppgift kring dödförklaringen, snarare än dödförklaringen själv. Jag har inte sett något fall där de har sekretessbelagt hela dödförklaringen, vilket inte heller verkar vara syftet med bestämmelsen baserat på förarbeten (prop. 2009/10:64).

Det går således med störst sannolikhet för dig att ta reda på om din faster har avlidit genom att begära ut handlingen hos skatteverket (2 kap. 15 § TF).

Vem som helst har genom offentlighetsprincipen rätt att ta reda på om någon (som din faster till exempel) har avlidit. Det är däremot ingen som är skyldig att informera dig om dödsfallet endast baserat på att ni är släkt.

Rätt att bli underrättad om dödsfall om du ärver

Som sagt har du ingen lagstiftad rätt till information baserat på endast det faktum att det är din faster. Däremot har du rätt att bli informerad om dödsfallet om du har rätt till arv efter din faster, eftersom du i sådana fall blir dödsbodelägare (18 kap. 1-2 § ÄB).

Du är arvsberättigad om din faster när hon avled inte hade några levande

barn (2 kap. 1 § ÄB), barnbarn (2 kap. 1 § ÄB) eller föräldrar (2 kap. 2 § ÄB),samt din far avlidit (2. kap 2 § ÄB).

Du har också rätt till arv om hon har skrivit in dig i sitt testamente (9 kap. ÄB). Detta gäller så länge din faster inte heller har testamenterat bort det potentiella arvet till någon annan. Om det som står ovan stämmer in på din situation har du arvsrätt efter din faster, vilket medför att du blir dödsbodelägare. Den som i sådana fall har hand om din fasters egendom är på grund av detta skyldig att underrätta dig om dödsfallet (18 kap. 2 § ÄB).

Sammanfattning

Kortfattat har du alltså rätt att få veta att din faster har avlidit om du har arvsrätt efter henne. Om inte, har du oavsett rätt att begära ut informationen från skatteverket tack vare offentlighetsprincipen.

Jag hoppas du fick svar på det du undrade, och hoppas naturligtvis även att din faster nu inte är avliden.

Vänligen,

Ellinor Wåhlin DahlbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”