Har lärare informationsplikt om öppet hus inför en övergång?

FRÅGA
Hejsan!Jag har en fråga angående vad en lärare/mentor har för informationsskyldighet när det gäller att informera om eleven/barnet till vårdnadshavare? Fallet: Eleven (äldsta barnet) slutar 6:an och ska börja 7:an, läraren har inte informerat vårdnadshavare om att titta på olika öppethus skolor, inte nämnt om öppethus överhuvudtaget (visste inte ens om detta ordval) Utan nämner detta nu (december) när öppethus dagarna är. Finns det någon lag som talar om att läraren är skyldig att informera vårdnadshavaren om det?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En lärares uppdrag och riktlinjer vad gäller övergångar beskrivs i läroplanen (jfr. 1 kap. 11 § skollagen). En lärare ska enligt läroplanen förbereda vårdnadshavare och elev inför övergångar. Det går dock inte att uttolka vad det innebär vad gäller samarbetsfrågor och information om skolval och öppet hus då tolkning av läroplanen är en lokal fråga.

Läroplanen

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar.

Riktlinjer enligt läroplanen

Läraren ska:
- i samverkan med förskollärare i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och fritidshemmet utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande,

- i samverkan med arbetslaget i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och fritidshemmet förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar,

- vid övergångar särskilt uppmärksamma elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och

- ta tillvara möjligheter till kontinuerligt samarbete om undervisningen i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Sammanfattningsvis

Jag tolkar din fråga så att läraren har informerat om öppet hus, men enligt din mening i ett för sent skede. Eftersom det inte klart framgår att en lärare har en informationsplikt om öppet hus, finns det inte heller några klara regler om när sådan information ska utgå till vårdnadshavare eller elev. Eftersom det är en tolkningsfråga som ska göras på lokal nivå har jag dessvärre inte något säkert svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (339)
2021-04-13 Måste en examinator motivera grunden till betyget?
2021-04-11 Hjälp med skoluppgifter
2021-04-08 Är information som en vårdnadshavare har lämnat till skolan sekretessbelagd gentemot den andra vårdnadshavaren?
2021-04-08 Spridning av kränkande film och kränkningar på skolan

Alla besvarade frågor (91430)