Har kvinnor och män rätt till lika lön?

2020-10-28 i Trakasserier
FRÅGA
Hej! Bryter Sverige mot de mänskliga rättigheterna genom att kvinnor tjänar mindre? Finns det någon specifik paragraf i lagen om det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan sägas att det inte finns någon generell regel i svensk lag om att män och kvinnor ska tjäna lika mycket pengar. Det finns dock bestämmelser om att män och kvinnor har rätt till lika lön när de utför likvärdigt arbete. Den lag som då blir tillämplig är diskrimineringslagen (DL) och det är viktigt att nämna att det är arbetsdomstolen som bestämmer i Sverige om lönediskriminering har inträffat. Din fråga kommer att besvaras genom flera steg, då det finns flera krav för att lönediskriminering ska anses uppkomma.

Svensk rätt

Diskrimineringsgrund

Först det första behöver en diskrimineringsgrund aktualiseras för att lönediskriminering ska kunna uppkomma. Den diskrimineringsgrund som din fråga rör är "kön" och framgår av 1 kap. 1 § DL.

Diskrimineringsförbud

För det andra ska ett diskrimineringsförbud finnas. Arbetsgivaren, som ansvarar för arbetstagarnas löner, har ett diskrimineringsförbud gentemot sina anställda enligt 2 kap. 1 § första punkten DL. Om en arbetstagare anser sig ha blivit diskriminerad ska arbetstagaren delvis kunna bevisa detta, för att arbetsgivaren sedan ska behöva bevisa att lönediskriminering inte inträffat, enligt 6 kap. 3 § DL.

Diskrimineringsform

För det tredje krävs att en diskrimineringsform föreligger för att kunna påvisa lönediskriminering. 1 kap. 4 § första och andra punkten DL belyses diskriminerinsgformerna direkt- och indirekt diskriminering och en av dessa behöver föreligga. Direkt diskriminering handlar om att en arbetstagare ska missgynnas på arbetet, i förhållande till vad en annan arbetstagare hade blivit gällande t.ex. lönen. Det ska finnas också finnas ett samband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden, alltså kön i vårt fall.

Indirekt diskriminering handlar istället om att en arbetstagare blivit missgynnad av en viss bestämmelse. Man ska jämföra gruppvis mellan gruppen som den missgynnade arbetstagare tillhör och en annan arbetstagares grupptillhörighet, hur bestämmelsen påverkar dem. T.ex skulle en manlig grupp kunna jämföras med en kvinnlig grupp. Om det finns stora skillnader i hur grupperna påverkas av bestämmelsen kan det styrka att diskriminering har inträffat. Slutligen ska en intresseavvägning göras ifall bestämmelsens syfte är nödvändig eller inte i förhållande till effekten, t.ex. om jämförelsen skulle visa på att kvinnor skulle få lägre lön än männen genom att en viss bestämmelse införs.

Likvärdigt arbete

För det fjärde behöver mannen och kvinnan utföra likvärdigt arbete för att lönediskriminering ska kunna bevisas. Definitionen av "likvärdigt arbete" framgår i 3 kap. 10 § DL. En helhetsbedömning på arbetena ska göras, om kraven som ställs på dem och om arbetets natur har samma värde. Man ska ta hänsyn till kunskap, färdigheter, ansvar och ansträngning när man bedömer kraven som ställs på arbetet. Bland annat har det i AD 2001 nr 13 konstaterats att exempelvis en barnmorska och en klinikingenjör kan anses utföra likvärdigt arbete.

Sakliga argument för löneskillnader

Slutligen behöver nämnas att det finns argument som kan motivera löneskillnader mellan män och kvinnor. Detta kan exempelvis vara om efterfrågan på arbetsmarknaden skulle vara högre för män eller om arbetstagares löner är bestämda i kollektivavtalet. För detta finns inget lagstöd men stöd finns i arbetsdomstolens domar, bland annat i rättsfallen AD 2001 nr 51 och AD 2001 nr 13.

Internationell rätt

Det finns flera internationella bestämmelser rörande lönediskriminering. Bland annat i de mänskliga rättigheterna, finns det precis som du skriver i artikel 23 en bestämmelse om att alla har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete. Det finns även ett likalönedirektiv som belyser likalönsprincipen som kommer från EG-rätten. Principen handlar om att lönediskriminering grundat på kön är förbjudet om en man och kvinna utför likvärdigt arbete.

Sammanfattande kommentarer

Slutligen bryter alltså inte Sverige mot de mänskliga rättigheterna genom att det finns kvinnor som tjänar mindre än män. Varje arbetstagare har dock som sagt rätt till att inte bli lönediskriminerad på grund av att hon t.ex. är kvinna. Men diskrimineringen måste bevisas enligt de stegen som har redogjorts för; diskrimineringsgrund, diskrimineringsförbud, diskrimineringsform och att likvärdigt arbete ska föreligga. Först då kan arbetsdomstolen avgöra att diskriminering inträffat.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (78)
2021-12-30 Diskriminering av arbetsgivare på grund av religion
2021-04-30 Vad kan man göra när en kollega uppträder obehagligt?
2021-04-06 Har man rätt att diskriminera?
2021-02-25 Trakasserier av chef

Alla besvarade frågor (98504)