Har jag upphovsrätten för en pedagogisk modell jag utarbetat eller kan min arbetsgivare hindra mig från att betrakta den som min i framtiden?

Hej jag är anställd som pedagog på kommunal verksamhet för vuxna personer med funktionsnedsättningar. Jag har vid sidan av mitt arbete utvecklat en pedagogisk modell för lärande på arbetsplatsen.

Modellen har presenterats och flera enheter vill använda sig av den. Mitt önskemål är att kunna utveckla den och sprida modellen till andra kommuner i Sverige. För det behöver jag kunna säkerställa att jag har friheten att starta ett företag om några år och bedriva det arbetet.

Min fråga är nu, om jag erbjuder modellen inom ramen för den kommunala verksamheten, kan kommunen hindra mig från att betrakta det som min produkt i framtiden?

I praktiken innebär det att jag erbjuder modellen i kommunens digitala plattformar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga arbetar du som pedagog men har vid sidan av ditt arbete utvecklat en pedagogisk modell för lärande på arbetsplatsen. Din tanke är att utveckla modellen och sprida den till andra kommuner i Sverige. För det behöver du kunna säkerställa att du har friheten att starta ett företag om några år och bedriva det arbetet. Du undrar nu om kommunen kan hindra dig att från att betrakta det som din produkt i framtiden om du erbjuder modellen inom ramen för den kommunala verksamheten.

Upphovsrätten

Din fråga är av upphovsrättslig karaktär. För att upphovsrättsligt skydd ska åtnjutas krävs att verket uppnår s.k. verkshöjd. I motiven till upphovsrättslagen beskrivs verkshöjd som att verket ska "höjt sig till en viss grad av självständighet och originalitet" (prop. 1960:17 s. 379). Utöver ett visst mått av självständighet och originalitet ställs även ett krav på individuell särprägel vilket kan sägas innebära att produkten ska ha en så personlig eller säregen prägel att två av varandra oberoende personer inte ska kunna skapa två likadana verk. Som exempel kan anges att Högsta domstolen i NJA 1998 s. 563 ansåg att byggnadsritningar var upphovsrättsligt skyddade. Upphovsrätten är starkt sammanbunden med EU-rätten varvid utslag från EU-domstolen spelar stor roll i vilket krav som ställs. För att uppnå upphovsrättsligt skydd ställs ett ganska måttligt krav. EU-domstolen har beskrivit originalitetskravet som att det ska vara originellt i den meningen att det är upphovsmannens egna intellektuella skapelse (se t.ex. C-145/10 Painer).

I 1 § Upphovsrättslagen (URL) framkommer vad som kan skyddas enligt den egentliga upphovsrätten. Lagrummet innehåller exempel på vad som kan skyddas och ska tolkas i en vidsträckt mening. Rena idéer kan inte skyddas upphovsrättsligt. Om du däremot utarbetar material för din metod kan detta vara upphovsrättsligt skyddat. Det mesta kan skyddas upphovsrättsligt, exempelvis kan material skyddas; t.o.m. danssteg för en dans kan ha sådan självständighet och originalitet att det kan skyddas.

Verk skapade inom anställningen

Huvudregeln är att den som skapat ett verk (som den pedagogiska modell du skapat) innehar upphovsrätten. Den ekonomiska upphovsrätten (dvs. rätten att nyttja den) kan genom avtal eller anställningsförhållande överlåtas till arbetsgivaren. Du bör därför noggrant kontrollera ditt anställningsavtal för att avgöra om det står något om att immateriella rättigheter tillfaller din arbetsgivare om verket är skapat inom tjänsten. Som jag tolkar det är den pedagogiska modellen enligt dig skapad på din fritid och inte inom tjänsten. Det är dock möjligt att vid eventuell tvist arbetsgivaren påstår det motsatta.

För verk skapade inom tjänsten men som det inte finns något avtal för är utgångspunkten enligt ovan att det är du som har upphovsrätten. Det finns dock i doktrin och praxis utarbetat något som kallas tumregeln vilken brukar beskrivas: "Arbetsgivaren får inom sitt verksamhetsområde och för sin normala verksamhet utnyttja sådana verk som tillkommer som ett resultat av tjänsteåligganden och särskilda åtaganden gentemot arbetsgivaren. Arbetsgivarens rätt avser utnyttjanden för de ändamål som kan förutses när verket tillkommer. I den må verket måste ändras för att ändamålet med dess tillkomst i tjänsten ska uppnås är ändringen tillåten." (se SOU 2010:24 s. 160 ff.).

Det som uttrycks av tumregeln är att om du skapar ett verk inom tjänsten men det inte finns avtalat att upphovsrätten ska tillfalla arbetsgivaren så har arbetsgivaren ändå en rätt att utnyttja verket även när du slutat. Du kan således inte med stöd av din upphovsrätt hindra arbetsgivaren att använda metoden om det anses att den är skapad inom tjänsten. Samtidigt kan inte arbetsgivaren heller hindra dig från att nyttja den, då det är du som har upphovsrätten. Som ett exempel på tumregeln brukar ges att en lärare torde kunna förutse att exempelvis föreläsningsmaterial hen skapat i anställningen, och som arbetstagaren har upphovsrätten till, används av arbetsgivaren även efter att arbetstagaren slutat (förutsägbart för arbetstagaren). Däremot kan arbetsgivaren inte välja att sammanställa materialet och ge ut en bok med materialet (inte förutsägbart för arbetstagaren).

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på torsdag, den 12 mars, klockan 15.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000