Har jag som dotter rätt att rättshandla åt min sjuka pappa, istället för att hans syster ska göra det?

FRÅGA
Hej, min pappa 89 har inte fått diagnosen dement, men är uppenbart väldigt förvirrad och saknar rumsuppfattning sedan snart ett år tillbaka. Då jag själv bor på annan ort (ca 3 tim resväg enkel riktning) har hans 15 år yngre syster tittat till honom och betalat hans räkning etc. Jag kan nu konstatera att ganska stora summor oförklarligt försvunnit från hans konto enligt det senaste kontoutdraget. Kan jag åberopa 17 kap Föräldrabalken och kräva att hon lämnar hans bankkort till mig då jag står högre upp på listan i egenskap av dotter? Att diskutera denna fråga med min pappa vore helt lönslöst - han är oftast i en helt annan värld. Jag saknar läkarintyg då det är hopplöst svårt att få en läkare att göra hembesök.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelserna om anhörigas behörighet att rättshandla i vissa fall framkommer av 17 kap. Föräldrabalken (FB). För att anhörigbehörigheten ska aktualiseras krävs det att en enskild på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande saknar beslutsförmåga. Kriterierna för när behörigheten inträder överensstämmer med vad som gäller för anordnande av godmanskap och förvaltarskap. Den är den anhöriga som bedömer när behörighet inträder. Behörigheten gäller endast i fråga om ekonomiska angelägenheter och ordinära rättshandlingar med anknytning till den enskildas dagliga livsföring (jfr 17 kap. 1 § FB). Det kan röra sig om t.ex. betalning av periodiska utgifter som utgör en förutsättning för att den enskilda ska kunna upprätthålla sin levnadsnivå och sina levnadsförhållanden även efter att vederbörande förlorat sin beslutsförmåga. I förarbetena till bestämmelsen nämns betalningar för boende, transporter, sociala tjänster, telefonabonnemang, försäkringar m.m. (prop. 2016/17:30 s. 136). Behörigheten omfattar inte större och mer sällan förekommande rättshandlingar såsom bil- eller fastighetsköp. Anhörigbehörigheten ger inte heller den rättshandlande rätt att lämna gåvor av olika slag.

Den anhörige har i sitt uppdrag en lojalitetsplikt och ska handla i enlighet med den enskildas intressen. Den enskildas medel ska förvaras så de inte sammanblandas med egna medel och det finns en dokumentationsskyldighet (jfr 17 kap. 4 § FB). Dokumentationsskyldigheten är flexibel i form och omfattning, oftast räcker det att spara kvitton och kontoutdrag som visar vilka transaktioner som utförts för den enskildas räkning. Rättshandlingar som en anhörig vidtar utanför behörighetens gränser är inte bindande för den enskilda. Även rättshandlingar inom behörigheten kan orsaka den enskilda skada (t.ex. onödiga köp eller att räkningar inte betalas). En anhörig kan bli skadeståndsskyldig för sådana skador som orsakas uppsåtligen eller av vårdslöshet (17 kap. 5 § FB).

Turordningen för anhörigbehörighet framkommer, precis som du själv skrivit i din fråga, i 17 kap. 2 § FB. Ställföreträdarskapet övergår inte till en annan kategori förrän den föregående kategorin är uttömd. En anhörig som avser att utöva sin behörighet bör informera den enskilda och övriga anhöriga om det. Flera anhöriga som är släkt på lika nära håll representerar den enskilda gemensamt. Den anhörig som inte vill ta på sig uppgiften, eller inte vill fortsätta, kan avböja den. Av bestämmelsen framgår att om det inte finns någon make/sambo är den enskildas barn behörig att rättshandla. Hans syster är inte behörig att rättshandla för honom förrän övriga grupper är uttömda (jfr 17 kap. 2 § första stycket p.1-6 FB). I din pappas fall innebär det att hans syster inte är behörig att rättshandla, under förutsättning att du inte avböjt uppgiften.

Min rekommendation är att du kontaktar din pappas syster och informerar henne om att hon inte är behörig att rättshandla (se resonemang ovan), att du ska ha din pappas bankkort och att du sköter hans ekonomiska angelägenheter framöver. Du kan även informera henne att hon kan bli skadeståndsskyldig. Om hon inte vill lämna över kortet rekommenderar jag dig att kontakta din pappas bank och förklara situationen för att spärra det och att du i egenskap av barn företräder honom.

Om möjligt rekommenderar jag även dig att få din pappa undersökt av läkare. Det torde vara en god idé att du ansöker om en god man eller förvaltare till honom då det kommer vara lättare att hjälpa honom då. Det krävs dock ett läkarutlåtande för att det ska vara möjligt att ansöka om godmanskap eller förvaltarskap i domstol.

Om något är oklart eller du behöver ytterligare hjälp av en av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (443)
2020-07-10 Kan man överklaga en utsedd förvaltare?
2020-07-10 När begår förvaltaren tjänstefel?
2020-06-30 Kan god man bestämma över huvudmannens mediciner?
2020-06-30 Vilka skyldigheter har man som god man och när kan ett godmanskap upphöra?

Alla besvarade frågor (81795)