Har jag rätt till ersättningsboende när jag inte kan bo i min bostadsrätt?

2020-03-14 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Jag bor i en bostadsrätt. Jag noterade att det plötsligt blivit väldigt varmt i min lägenhet. Kontaktar bostadsrättsföreningen samt dess fastighetsbolag och får reda på att lägenheten ovanför min är drabbad av vägglöss och saneras med värmebehandling. Konsekvensen blir att min lägenhet också blivit påverkad med en kraftig temperaturökning, som mest mätte jag temperaturen till 34,6 grader. det har inte gått att sova hemma i lägenheten i denna temperatur. Jag har inte fått någon information om att det finns skadedjur i fastigheten eller om att det ska ske en sanering med denna metod. Fick därför utrymma lägenheten ganska akut och inte kunnat bo hemma under 1 vecka. Vid kontakt med bostadsrättsföreningen vill de inte ta något som helst ansvar utan hänvisar till min egen hemförsäkring. Vid kontakt med försäkringsbolaget hävdar dem att lägenheten under dessa omständigheter inte klassas som "obeboelig" och kan inte hjälpa till med alternativt boende utan hänvisar tillbaka till BRF. På vem ligger ansvaret att hitta annat boende åt mig alternativt kompensera ekonomiskt för annat boende?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bostadsrättsföreningen har en skyldighet att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick i den mån ansvaret inte vilar på bostadsrättshavaren. Det finns en möjlighet till skälig nedsättning av årsavgiften för den tid lägenheten är i bristfälligt skick. För rätt till nedsättning krävs att föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på något annat sätt uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande (7 kap. 4 § bostadsrättslagen med hänvisning till bestämmelserna i 7 kap. 2 § samma lag).

I ditt fall har bostadsrättsföreningen inte åsidosatt sin reparationsskyldighet; den är uppfylld och hänförlig till ohyran i grannlägenheten. Frågan är då om det på något annat sätt uppstått hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande. I uttrycket vållande ligger att det ska vara frågan om någon grav av vårdslöshet på föreningens sida. Sådant som förorsakas av föreningen genom normalt och på anmärkningsfritt skött underhåll grundar inte rätt till någon ersättning. Som exempel kan nämnas att hissen stängs av några dagar för översyn eller att fasaden ska renoveras, varvid risk för nedfallande puts uppstår och de boende besväras av byggnadsställningar utanför fönstren. I ett mål från Svea hovrätt (mål nr. T 8470-11) fick en bostadsrättshavare rätt till nedsättning av årsavgiften med 25 procent, på grund av att temperaturen i lägenheten hade överskridit de riktlinjer som följer av Socialstyrelsens allmänna råd om temperatur inomhus då det ansågs att hinder och men i nyttjanderätten hade uppstått. Det ska dock poängteras att det rörde sig om för hög temperatur under ett par år och att bostadsrättshavaren vid flertalet tillfällen hade klagat till föreningen.

Bostadsrättsföreningen har ingen skyldighet att hitta annat boende till dig. Föreningen har inte heller någon skyldighet att kompensera ekonomiskt för annat boende. Det kan i vissa fall finnas en rätt till nedsättning av årsavgiften (se ovan), för det krävs det vållande från föreningens sida eller att föreningen inte uppfyllt sin reparationsskyldighet. Min bedömning är att inget av detta är uppfyllt varför du får svårt att ens få till stånd en nedsättning av årsavgiften.

Du kan vända dig till ditt försäkringsbolag såsom du har gjort. Vad du har rätt till enligt försäkringen är i mångt och mycket efter vad som är avtalat och du bör kontrollera dina försäkringsvillkor. Som jag förstår det av din fråga har försäkringsbolaget gjort bedömningen att din lägenhet inte är obeboelig, varför det inte heller utbetalas någon ersättning. Är du missnöjd med försäkringsbolagets bedömning är min rekommendation därför att du går igenom vad du har rätt till enligt dina försäkringsvillkor och begär en omprövning av ditt ärende av försäkringsbolaget.

Sammanfattningsvis har bostadsrättsföreningen ingen skyldighet att ordna annat boende till dig och inte heller att kompensera dig ekonomiskt för det. En nedsättning av årsavgiften kan i vissa fall aktualiseras, i ditt fall förefaller det dock tveksamt att så skulle vara aktuellt. Om du vänder dig till ditt försäkringsbolag måste du ha rätt till ersättning enligt försäkringsvillkoren. Du kan begära att skriftligt få veta varför försäkringsbolaget anser att lägenheten inte är obeboelig. Om du är av annan åsikt än försäkringsbolaget kan du begära en omprövning och lämna in bevis för ditt påstående att lägenheten faktiskt är obeboelig.

För det fall att du önskar hjälp av en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll