Har jag rätt till ersättning för utförd prestation på min dåvarande sambos egendom?

Hej jag o min sambo har gjort slut vi bodde i hennes hus min fråga om jag byggt till hennes hus saker som höjt hennes hus värde tex altaner målat om huset har jag då något rätt att ta del av det jag har gjort jobbat ??? Tacksam för svar Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ska först redogöra för vad som gäller när ett samboförhållande upphör för att sedan besvara din fråga om huruvida du har rätt till ersättning på grund av din utförda tjänst, nämligen att du har målat altaner och målat om huset vilket har höjt husets värde. Jag utgår från att ni inte hade ingått något samboavtal.

Bodelning mellan sambor

Bodelningen mellan sambor måste begäras inom en viss tid efter samboets upphörande, (8 § st. 2 SamboL). Bodelningen omfattar bara samboegendom. Med samboegendom avses bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, (3 § SamboL). Om en sambo, innan samboförhållandet, förvärvat en bostad för eget bruk så ingår den inte i huvudregel i bodelningen, eftersom kraven i 3 § inte uppfylls.

Samäganderätt

Utgångspunkten är att en sambo blir i princip ägare till vad han eller hon köpt för egna medel. Samäganderätt kan dock uppkomma genom att båda samborna har inkomst och växelvis köper saker till hemmet. Men det finns också något så kallat dold samäganderätt. Dold samäganderätt uppkommer när avsikten varit för bådas räkning/för gemensamt bruk och att man har bidragit ekonomiskt. Det finns ett uppmärksammat fall, NJA 2019 s. 23 där en man hade flyttat in i en kvinnas bostad, och utförde massa reparationer, bland annat braskamin, när de separerades ville han ha betalning för hans utförda prestation, men det fick han inte. Motiveringen var att det faktum att en sambo som har utgifter avseende den andra sambons egendom har särdrag på grund av förhållandet. Samlevnaden innefattar vanligtvis att parterna efter sin förmåga, i ett gemensamt intresse och som ett led i samlevnaden, bidrar till de gemensamma behoven utan att sedan kräva ersättning av varandra. Högsta domstolen (HD) menade även att när en sambo bidrar med ett ekonomiskt tillskott för att förbättra egendom som den andra sambon äger sedan tidigare, i ditt fall är det bostaden, kan samborna komma överens om vad den ekonomiska följden av tillskottet ska vara. Ett avtal kan exempelvis träffas om att den sambo som gör tillskottet ska bli delägare i egendomen. HD uttryckte att utgångspunkten är att det ekonomiska tillskottet som den ena sambon bidrar med inte ger upphov till återkravsrätt.

Obehörig vinst

HD fann i rättsfallet ovan att sambolagen och förarbetena till denne inte stödjer en sådan rätt. Detta eftersom det är egentligen fritt för samborna att reglera sina ekonomiska förhållanden mellan varandra. Dessutom skulle en ersättningsrätt grundad på obehörig vinst leda till att en separation skapar oförutsedda rättsliga och ekonomiska konsekvenser i et stort antal pågående eller tidigare upplösta samboförhållanden.

Sammanfattning

Dold samäganderätt föreligger vid köp av egendom som förvärvas för det gemensamma intresset. I ditt fall handlar det snarare om prestationer som du utfört varför dold samäganderätt inte kan föreligga. Att få ersättning på en annan grund är tämligen svår enligt rättsfallet jag hänvisade till ovan. Domstolen ansåg att en sådan reglering, om ersättningsrätt efter att ett förhållande upphör, skapar inlåsningseffekter och oförutsedda händelser. Detta motiveras med att samborna egentligen kan avtala om deras ekonomiska förhållanden själva.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soad GararRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning