Har jag rätt till ersättning för det arbete jag lagt ner på min sambos egendom?

FRÅGA
Hej på Er.Jag är i ett samboförhållande sedan 3 1/2 år tillbaka. En hästgård med 3-4 hästar och ca 3 hektar betesmark.Jag har arbetat med förnyelse av hagar, målning av byggnader och mer därtill. Nu vill min sambo hastigt bli av med mig. Känns lite bittert för gården är skriven på henne...Har jag någon rätt att få lite ekonomisk ersättning för allt arbete jag gjort på gården ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, samboegendomen fördelas dem emellan i en bodelning (8 § sambolagen). Med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och egendomen inte är enskild på grund av t.ex. gåvobrev eller testamente med sådant villkor (3 § sambolagen). Avgörande är i praktiken inte vem fastigheten står på utan om den är förvärvad för gemensam användning eller ej. Om du exempelvis flyttade in till din sambo, i en fastighet hon redan ägde, utgör bostaden inte samboegendom och ska inte ingå i en bodelning. Jag förstår det som att så är fallet.

Vad som gäller när en sambo investerat pengar i egendom som ägs av den andra sambon klargjordes av Högsta domstolen i rättsfallet "Den betalande sambon" (NJA 2019 s. 23). I rättsfallet hade den sambo som betalt för renoveringar flyttat in i ägarsambons bostad varför bostaden inte utgjorde samboegendom. Den betalande sambon hade genom åren gjort investeringar och bekostat renoveringar i den gemensamma bostaden. När samboförhållandet upphörde ville den betalande sambon få ersättning från ägarsambon för de investeringar han gjort under åren. Ägarsambon ansåg däremot inte att hon var skyldig att ersätta den betalande sambon.

Högsta domstolen uttalade i fallet att det är upp till den sambo som påstår att det finns en skuld mellan samborna som har att visa att det faktiskt finns en sådan. Utgångspunkten när en sambo väljer att investera i ägarsambons egendom är att investeringen görs för att samborna gemensamt ska få nytta av investeringen. Investeringen görs med utgångspunkten att samboförhållandet ska bestå. Om en sambo investerar i ägarsambons egendom och vill säkerställa att hen kan få tillbaka det som investerats, bör den betalande sambon antingen upprätta ett skuldebrev eller avtala om ersättning genom en ägarandel i egendomen.

Som jag förstår det i ditt fall handlar det dock mer om arbete än ekonomiska investeringar (denna slutsats drar jag utifrån att du skriver målning av byggnader m.m.). I ovan refererade rättsfall hänvisade domstolen till ett äldre rättsfall avseende obehörig vinst. I rättsfallet NJA 1975 s. 298 hade en kvinna under lång tid varit sambo med en man och utfört hushållsarbete och andra tjänster åt honom. Efter mannens död begärde kvinnan ersättning för det arbete hon utfört. HD uttalade att goda skäl kunde anföras för att som principiell utgångspunkt bör tas att den som åt annan utfört arbete av sådan art och omfattning att lön normalt utgår bör få ersättning för arbetet, även i fall då detta inte varit avtalat eller annat varit avsett mellan parterna. Domstolen ansåg dock att undantag från en sådan princip måste göras i fall av äktenskapsliknande samlevnad och att arbetet och tjänsterna i sådana fall fick anses ha i så hög grad utförts i parternas gemensamma intresse, som ett led i samlevnaden, att ersättning i form av lön inte borde utgå.

I rättsfallet från 2019 (Den betalande sambon) intog HD en något mer positiv ställning till möjligheterna för obehörig vinst än 1975 men uttalade att en betalande sambo bara i undantagsfall kan få ersättning. Så aktualiseras om den sambo vars egendom förbättrats har varit införstådd med investeringen och uttryckligen eller underförstått samtyckt till den, samt om samboförhållandet upplöses innan den betalande sambon haft någon mer beaktansvärd nytta av investeringen (dvs. kort efter investeringen).

I ditt fall och utifrån praxis är min bedömning att dina möjligheter att få ersättning för det arbete du lagt ner och de eventuella investeringar du har gjort är små. Högsta domstolen har öppnat upp för att det i undantagsfall kan röra sig om obehörig vinst varvid du kan ha rätt till ersättning. Det finns dock en risk att det likväl kan ses som att den tid och de eventuella pengar du har lagt ner har skett för att ni gemensamt skulle få nytta av det.

Om du vill att någon av våra jurister tittar närmre på ärendet och ser om det finns något skäl att argumentera för ersättning till dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3061)
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav
2022-01-14 Får min dotters sambo rätt till lägenheten jag köpt med henne?
2022-01-14 Vem får bilen? – Sambolagen

Alla besvarade frågor (98504)