Har jag rätt till bistånd som firmatecknare eller styrelseledamot i ekonomisk förening?

2019-05-27 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 1-3 §§ framgår att en ekonomisk förening är till för att främja medlemmars ekonomiska intressen. Deltagandet ska leda till någon form av ekonomiskt utbyte för föreningens medlemmar. Frågan är ifall en person har rätt till ekonomiskt bistånd enligt SoL ifall personen är styrelseledamot eller firmatecknare i föreningen? Tack på för hand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) framgår att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt (annat bistånd). För att bistånd ska aktualiseras måste det vara fråga om ett hjälpbehov som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom ett bistånd.

Individuell behovsprövning

Det är fråga om en individuell behovsprövning. Stödet ska syfta till att försäkra den behovssökande en skälig levnadsnivå. Vad som är en skälig levnadsnivå ska bedömas med utgångspunkt i den hjälpsökandes förhållanden. Det handlar dock inte endast om att hjälpa till med grundbehoven, utan stödet syftar till att även att förbättrar den hjälpsökandes levnadsvillkor. Biståndet bör enligt 4 kap. 3 § SoL täcka skäliga utgifter för mat, dryck och kläder, för hemutrustning och för hushållet behövliga artiklar. Även bostadskostnader och löpande utgifter för telefon, radio och TV faller inom ramen för stödet. På lång sikt ska biståndet syfta till att hjälpa den enskilde att på egen hand kunna försörja sig och klara sig utan biståndet.

För den en person som inte kan försörja sig men som kan arbeta ställs det krav om att stå till arbetsmarknadadens förfogande. I normalfallet innebär det att den biståndssökande ska vara anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen. Av vikt är att sökanden kan visa en avsikt att vilja arbeta och att denne är aktiv i sitt arbetssökande. Om det finns godtagbara skäl kan rätten till försörjningsstöd utfalla trots att personen inte står till arbetsmarknadens förfogande - vad som är ett godtagbart skäl göras från fall till fall.

Kan biståndet beviljas för en styrelseledamot eller firmatecknare i ekonomisk förening?

Vid bedömningen tas hänsyn såväl till den enskildes möjligheter till egen förvärvsinkomst som den enskildes egna tillgångar. Intäkter som en medlem, styrelseledamot eller firmatecknare får från en ekonomisk förening behöver nödvändigtvis inte vara en tillräcklig inkomst för att kunna försörja sig. Biståndsprövningen är en helhetsbedömning och även en person som har inkomst från en ekonomisk förening kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Det är den samlade ekonomiska situationen som är avgörande.

En position i en ekonomisk förening vara en faktor som verkar till den sökandes fördel beträffande kravet på att stå till arbetsmarknadens förfogande. Genom att fungera som styrelseledamot eller firmatecknare kan den sökande visa att denne är aktiv och upprätthåller sin kompetens för att i framtiden kunna försörja sig själv. Det krävs trots allt att den sökande även letar andra jobb, ibland till och med sådana som ligger utanför den egna branschen. Ett ekonomiskt bistånd ska ses som en "sista utväg" som beviljas först då alla andra möjligheter uttömts.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll