Har jag rätt att ta del av ett beslut om kontaktperson?

FRÅGA
Hej! Har jag rätt till att begära om utlämning av en allmän handling gällande en nära väns beslut om kontaktperson?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga

En kontaktperson kan utses både enligt socialtjänstlagen (3 kap. 6 b § SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (9 § punkten 4 LSS). Det framgår inte av din fråga vilken typ av kontaktperson din vän har fått. Jag kommer därför svara på din fråga utifrån båda lagarna. Frågan är om besluten är allmänna handlingar som du har rätt att ta del av. Rätten att ta del av allmänna handlingar regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). Regler om sekretess finns i offentlighets – och sekretesslagen (OSL).

Är ett beslut om kontaktperson en allmän handling?

Beslutet om kontaktperson är en allmän handling om det förvaras hos kommunen och är att anse som inkommit eller upprättat (2 kap. 4 § TF). I både SoL och LSS finns det ett dokumentationskrav. Det ska alltså finnas ett skriftligt beslut om kontaktperson som förvaras hos kommunen. Beslutet är därmed en handling (2 kap. 3 § TF). Beslutet om kontaktperson anses upprättat när det har expedierats (2 kap. 10 § TF). Beslutet har expedierats när det är färdigt och har skickats till den som beslutet avser (din vän). Beslutet om kontaktperson är därmed en allmän handling som du har rätt att del av (2 kap. 1 § TF).

Omfattas beslutet av sekretess?

Beslut om kontaktperson enligt SoL och LSS är en stödinsats inom socialtjänsten. Regler om sekretess inom socialtjänsten finns i 26 kap. OSL. En enskilds personliga förhållanden inom socialtjänsten omfattas av sekretess (26 kap. 1 § OSL). Uppgifter om en enskilds personliga förhållanden får bara röjas om det står klart att den enskilde eller närstående till denne inte lider men. Regeln uttrycker en presumtion för sekretess. Med detta menas att man förutsätter att uppgiften omfattas av sekretess. Uppgiften får bara lämnas ut om det står klart att den enskilde eller dennes närstående inte kommer att lida skada.

Om beslutet innehåller uppgifter om din väns personliga förhållanden, omfattas det som utgångspunkt av sekretess. Det är dock sannolikt att du ändå kommer att få del av beslutet. Du vet redan om att din vän fått en kontaktperson. Det är alltså inte särskilt troligt att skada skulle uppstå om du får del av beslutet. Det måste dock göras en bedömning om det finns andra känsliga uppgifter i beslutet som inte bör röjas.

Sammanfattning

Ett beslut om kontaktperson är en allmän handling. Du har rätt att ta del av beslutet om det inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Även om det finns uppgifter i beslutet som omfattas av sekretess, kan din vän samtycka till att hela beslutet lämnas ut till dig (10 kap. 1 § OSL).

Gör så här: Kontakta den myndighet som har fattat beslutet (troligtvis socialtjänsten i kommunen). Be om att få tal del av beslutet om kontaktperson. Socialtjänsten kommer då att göra en sekretessprövning. Om de kommer fram till att det inte finns några uppgifter som omfattas av sekretess, kommer beslutet att lämnas ut till dig. Om socialtjänsten inte vill lämna ut beslutet i någon del, kan du be din vän om att lämna samtyckte. Du har också rätt att överklaga socialtjänstens beslut om att inte lämna ut handlingen till dig (6 kap. 7 § OSL).

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (283)
2020-07-31 Kan man ta bort sina uppgifter från Mr Koll?
2020-07-31 Allmänna handlingar
2020-07-31 Vilka uppgifter får socialtjänsten sekretessbelägga?
2020-07-30 Hindrar GDPR att hemsidor som Mrkoll publicerar uppgifter om mig?

Alla besvarade frågor (82584)