Har jag rätt att byta ut min offentliga försvarare till min privata?

2019-02-24 i Domstol
FRÅGA
I denna frågahttps://lawline.se/answers/en-person-kan-formodligen-inte-ha-en-privat-och-en-offentlig-forsvarare-samtidigtGer ni inga svar, bara "troligen"Om jag har blivit tilldelad en offentlig försvarare, kan jag då be om att få byta till min privata, anledningen till frågan är att jag fått avslag på min ansökan.Hur ska jag gå tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du åter vänder dig till Lawline med din fråga,

Allmänna hänvisningar

Möjligheten att företrädas av en försvarare regleras av 21 kap. 3 § 1 st rättegångsbalken. Vidare framgår av 21 kap. 3a § 3 st rättegångsbalken att om den misstänkte har en privat försvarare så ska inte en offentlig försvarare förordnas.

I ditt fall

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida du har rätt till byte av din offentliga försvarare till din privata försvarare. Att du fått avslag på din ansökan innebär att rätten inte anser att staten ska finansiera bytet, och att du således själv får bekosta en privat försvarare. Då du fått en offentlig försvarare förordnad är det domstolen som bestämmer om du får byta offentlig försvarare eller inte. Det är möjligt att göra ett byte under en pågående utredning. Av 21 kap. 6 § 2 st rättegångsbalken framgår det nämligen att ett byte av offentlig försvarare får beslutas av rätten, om det finns särskilda skäl. Om du redan bytt ut din offentliga försvarare tidigare, blir prövningen av byte svårare, då det krävs synnerliga skäl för att byta igen.

Särskilda skäl för byte av offentlig försvarare

Om vi utgår från att det är ditt första byte kan konstateras att ett exempel på när särskilda skäl föreligger, är när du och din försvarare inte kan komma överens på så sätt att du inte har förtroende för din försvarare. Byte brukar främst medges om den som är tilltalad riskerar ett högt straff. Bedömningen domstol gör vid prövning av byte grundas på de skäl du lägger fram, och dessa skäl vägs mot de merkostnader som ett byte skulle medföra.

Avslag på begäran

Att din begäran avslagits innebär att domstolen inte ansett att särskilda skäl för byte föreligger. Du kan då välja att antingen överklaga beslutet, eller att bekosta din privata försvarare själv. En privatfinansierad försvarare kan bli finansierad av staten i efterhand, om du har framgång i målet. Om du bekostar en privat försvarare ska domstolen återkalla din offentliga försvarares förordnande, om det inte skulle uppstå synnerlig olägenhet, enligt 21 kap. 6 § 1 st rättegångsbalken.

Exempel som liknar ditt fall

Ett exempel på ett fall när ett hinder mot byte inte förelåg, är målet NJA 2012 s. 43. I fallet hade ett byte av offentlig försvarare tidigare vägrats, men trots det förelåg inga hinder mot att förordna en av den tilltalade utsedd försvarare till en offentlig sådan. Det berodde på att den tilltalade var i behov av försvarare och det framstod som lämpligt att den privata försvararen förordnades.

Hur du kan gå tillväga

Du kan som ovan konstaterat antingen överklaga beslutet att avslå din begäran, eller bekosta din privata försvarare ur egen ficka.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Michella Lina Said
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (422)
2020-08-10 Kan jag väcka talan i tingsrätten utan en advokat?
2020-08-10 Kan justitieombudsmannen ogiltigförklara en dom?
2020-08-10 Kan ett dödsbo stämmas?
2020-07-27 Svea hovrätts beslut i ett mål som överklagats från hyresnämnden är slutgiltigt.

Alla besvarade frågor (82723)