FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen03/12/2020

​Har jag rätt att ångra en fullgjord tjänst?

Har jag rätt att ångra en fullgjord tjänst?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag är tillämplig?

I svensk lagstiftning är tjänster ett område som är relativt oreglerat och bygger mycket på domstolspraxis. Därför kommer jag i mitt svar för enkelhetens skull utgå från att du har agerat i egenskap av privatperson och köpt tjänsten av en näringsidkare. Konsumenttjänstlagen (KtjL) blir på så vis tillämplig.

Vad krävs för att ha rätt att häva en tjänst?

Det krävs att det föreligger ett fel i tjänsten för att du ska kunna häva ett köp av en tjänst och få ersättning. För att bedöma huruvida ett fel föreligger är utgångspunkten att en tjänst ska utföras fackmannamässigt (4 § KtjL). Med detta menas att näringsidkaren (företaget) ska utföra tjänsten på ett fackmässigt sätt och att hen med tillbörlig omsorg ska tillvarata konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det krävs och är möjligt. För att avgöra vad som är fackmässigt får man se till vilken bransch som det handlar om samt vilken kvalitet som kan förväntas på tjänsten. Vad som utöver detta räknas som fel i tjänsten anges i 9 § KtjL. Här anges även att ett fel kan föreligga om det avviker från det man har avtalat (9 § 3 punkten KtjL).

Om man kan konstatera att det föreligger ett fel kan påföljder göras gällande (16 § KtjL). Här anges att man kan ha rätt att hålla inne betalning, få felet avhjälp, göra avdrag på priset, häva avtalet och i vissa fall kräva skadestånd. Som jag tolkar din fråga är det hävning som är det intressanta. För att ha rätt att häva krävs det att syftet med tjänste i huvudsak är förfelat och att näringsidkaren insett eller borde insett detta (21 § 2 stycket KtjL). Det ställs alltså högre krav för hävning än övriga påföljder.

Här bör även nämnas att reklamation måste ske inom en viss tid för att du ska kunna åberopa fel och göra påföljder gällande. En reklamation anses alltid vara i tid om du meddelat näringsidkaren inom skälig tid från det att du märkt felet eller borde ha märkt felet (17-18 §§ KtjL).

Kan jag häva en tjänst trots att den är fullgjord?

Om tjänsten är fullgjord har näringsidkaren rätt att få tillbaka det material som hen har tillhandahållit. Det innebär alltså att du måste ersätta det material om det inte kan återlämnas till näringsidkaren. Emellertid högst med ett belopp som motsvarar vad du skulle ha betalat för det och det ska anses skäligt (23 § KtjL). Här krävs det en individuell bedömning kring förutsättningarna i det specifika fallet.

Sammanfattning

Generellt sätt har du rätt att häva en fullgjord tjänst under förutsättning att det föreligger ett fel och förutsättningarna för hävning är uppfyllda. Observera att det krävs att reklamation sker i tid för att överhuvudtaget ha rätt att göra påföljder gällande.

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la VargaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?