Har jag någon laglig grund att överklaga ett försäkringsärende efter att tiden för överklagan gått ut?

Hej

Jag fick min arbetsskada godkänd av försäkringsbolag x och har fått ersättning nästan fullt ut.

Beslutet skulle bestridas inom 6 månader efter det jag fick detta om jag inte var nöjd. Nu 3 år efter beslutet har jag upptäckt att försäkringsbolag X har inte givit mej den av HD bestämda ersättningen i en dom (Mål nr T 3075-12) .

Försäkringsbolaget x säger bara detta är avslutat.

Har jag något stöd i lagen om detta. (Min vårdskada går inom skadelagen 10 år) Men detta ifrån försäkringsbolag x är ju kanske något helt annat.

Min skada är egentligen en vårdskada (stroke) som jag fick i arbetslivet som blev bedömt kom ursprungligen för ett stressig arbetsliv.

Vårdskadan blev på sjukhuset när de bytte bort mitt personnummer och hemskickad.

Kom åter 4 dagar senare med en fullt utvecklad stroke.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att förklara att jag döpt om ditt försäkringsbolag till "försäkringsbolag X" då jag tyvärr måste anonymisera bolaget i din fråga och i mitt svar. Så när jag skriver om "försäkringsbolag X" så är det försäkringsbolaget du anmälde din arbetsskada till som jag syftar på.

Högsta domstolens avgörande

I NJA 2014 s. 455 som är det HD avgörande som du i din fråga benämner som "Mål nr T 3075-12" så avgörs frågan kring hur en inkomstförlust vid personskada ska bedömas för den som är ensam ägare till ett aktiebolag och arbetar i bolaget. I avgörandet kommer HD sedan fram till att aktieutdelning som den person som har utsatts för personskadan har tagit ut ur bolaget som den är ensam ägare till skall ingå i inkomstunderlaget för personen om en viss förutsättning är uppfylld.

För att aktieutdelningen skall få ingå i inkomstunderlaget så ska följande förutsättning vara uppfyllda:

-Aktieutdelningen skall vara av sådant slag att det är en sådan inkomst vars motsvarighet den skadade personen hade kunnat få ut om den inte hade blivit skadad, men som personen gick miste om på grund av skadan som den råkade ut för

-Personen måste även vara ensam aktieägare till bolaget och arbeta i det

Gällande det sista kravet att personen skall vara ensam aktieägare till bolaget så är det möjligt att det går att tolka HDs avgörande mer extensivt och att det räcker med att man är delägare i ett fåmansbolag, det är dock inte säkert. För att man skall vara ägare av ett fåmansbolag så innebär det enligt huvudregeln att ett aktiebolag ägs av fyra eller färre delägare äger aktieandelar som motsvarar mer än 50% av rösterna för företagets samtliga andelar (56 kap. 2§ IL).

Med tanke på att jag inte vet någonting kring din arbetssituation och eventuella aktieägande i det bolag du arbetar för så är det tyvärr inte möjligt för mig att bedöma huruvida HDs avgörande bör kunna vara tillämpligt på dig som person.

Men det är viktigt att förstå att hela det fallet i HD handlade om att bestämma vad som får ingå i underlaget för den personens inkomstförlust när det aktuella försäkringsbolaget för det målet skulle beräkna vilken ersättning de skulle betala ut för den personens inkomstförlust. En viktig punkt är även att det här fallet gäller en skadeförsäkring i ett privat försäkringsbolag, där den skadelidande personen har varit med om en trafikolycka- inte en arbetsolycka. Vilket gör det osäkert för huruvida detta rättsfall även skall vara vägledande för ersättningar för arbetsskador hos ett icke privat försäkringsbolag.

Försäkringsbolagets ersättning

Som jag har förstått det på din fråga så har du fått ersättning för en arbetsskada ifrån försäkringsbolag X. I deras försäkringsersättning för arbetsskador så ingår bland annat ersättning för eventuell sjukskrivningstid.

Inom ramen för sjukskrivningen så kan du då få ersättning för inkomstförlust ifall du har varit sjukskriven. Oavsett om du är statligt, kommunalt, kooperativt eller privatanställd så skall du då få ersättning för din inkomstförlust från dag 1 vid arbetsolyckor där du blir sjukskriven.

Om jag då har tolkat din fråga rätt så undrar du om det omnämnda rättsfallet ifrån HD kan ge dig någon rätt att få mer ersättning än vad försäkringsbolaget har betalt ut till dig i samband med din skada. I och med att HD fallet gäller vad som får räknas med i inkomstunderlaget så skulle det i sådana fall gälla den ersättning som du kan få för sjukskrivningen, ifall du har varit sjukskriven.

För att HD fallet skall vara vägledande för just dig så är det även viktigt att tänka på att du skall uppfylla de kriterier jag ovan nämnde, att du ska vara ensam ägare till det aktiebolag som du också arbetar för, samt att du även ska fylla de ovan nämnda kraven gällande aktieutdelningen. Utöver det så är det även som jag tidigare nämnt ytterst osäkert om det omnämnda rättsfallet skall anses vägledande för arbetsskadeersättning hos ett icke privat försäkringsbolag.

Överklagan och preskriptionstid

Den tidsram som försäkringsbolaget har för överklagan hos dem gäller inom bolaget, vilket innebär att om du har sex månader på dig att överklaga deras beslut så kan du tyvärr inte komma tre år senare och överklaga ärendet.

Sedan finns det även möjlighet att klaga på beslutet till en nämnd utanför försäkringsbolaget, som då kan göra en bedömning kring huruvida det är ett korrekt beslut eller inte. Tyvärr måste du däremot anmäla till den prövningsnämnd som är aktuell för just ditt ärende inom ett år. Därav är det tyvärr försent för dig att överklaga beslutet även den vägen.

Den sista vägen att "överklaga" på är att ta ärendet till domstol, vilket tyvärr är försent för dig att göra nu. Som du nämner i din fråga så är det tio års preskriptionstid på din skada, däremot så gäller inte den preskriptionstiden om du har anmält ditt ärende till ett försäkringsbolag och fått ett besked om att dem har tagit ett slutgiltigt beslut i ditt ärende. I det fallet har du tyvärr bara 6 månader på dig att väcka talan vid domstol sedan du fick meddelandet om deras slutgiltiga besked, vilket följer av försäkringsavtalslagen (FaL) vilket är den lag som det försäkringsbolag du nämner i din fråga följer (7 kap. 4 § 2 st FaL). Därmed är det utifrån de förutsättningar du nämner i frågan tyvärr försent att väcka talan i domstol för dig.

LÖF

I och med att du berättar att din skada egentligen är en vårdskada som härstammar från ett stressigt arbetsliv, vill jag ändå rekommendera dig att anmäla din skada även till LÖF om du inte har gjort det. LÖF ger ersättning till de som lidit skada av att ha blivit felbehandlade inom vården. Däremot är det möjligt att din ersättning ifrån det andra försäkringsbolaget påverkar din möjlighet att få ut ersättning av LÖF även om de bedömer att du har blivit felbehandlad i vården. Jag rekommenderar dig dock ändå att vända dig till dem och rådfråga om du även bör anmäla skadan till dem.

Mina råd till dig:

-Tyvärr har tiden för överklagan hos försäkringsbolaget gått ut, varav det inte finns lagstöd för att överklaga hos försäkringsbolaget.

-Tiden för att väcka talan vid domstol gällande ärendet har även den löpt ut, varav det tyvärr inte finns någon laglig grund för dig att överklaga ärendet vad jag kan hitta.

-Kontakta LÖF och rådfråga om du även kan anmäla din skada till dem.

-Enligt min bedömning baserad på de få uppgifter jag har så ser det inte ut som att HDs avgörande hade varit vägledande i ditt fall, varav försäkringsbeslutet inte bör vara felaktigt på den grunden.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om du har frågor eller om du vill komma i kontakt med någon av våra jurister för vidare rådgivning så är du varmt välkommen att kontakta mig på elin.englund@lawline.se för ändamålet.

Med vänlig hälsning,

Elin EnglundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo