Har förvaltare rätt att bestämma över vissa inkomster?

FRÅGA
Hej! Jag undrar över omfattning av förvaltarskap. Denna innebär ju en kraftig inskränkning av huvudmannens rätt. Emellertid har jag nu försökt läsa dels i föräldrabalken, kapitel 11, dels diverse förordningar och kommuners infosidor om förvaltarskapets omfattning. Jag undrar nu över paragraf 8, där det anges att huvudmannen, jag, har rätt att disponera inkomst av "eget arbete", försäkring, etc. Jag läser på olika håll att "eget arbete" innefattar bl a lön, sjukersättning, försäkring, bidrag, etc. Jag har sjukpenning samt försäkring via arbetet. Har jag rätt att bestämma över dessa medel?I registerutdrag rörande ställföreträdarskap anges varken särskilda skäl eller begränsningar. Förstår jag rätt om att det krävs särskilda skäl för att förvaltaren även har rätt att bestämma över mina egna inkomster? Det kan tilläggas att jag har sparade pengar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Rätt att bestämma över sjukpenning och försäkring via arbetet?

Förvaltarskap regleras precis som du säger i 11 kapitlet Föräldrabalken (FB). Av FB 11:7 st. 2 framgår att förvaltarskapet alltid ska anpassas efter den enskildes behov i det enskilda fallet. Förvaltarskapet kan därför vara generellt, vilket innebär en stor inskränkning i den enskildes behörighet. Förvaltarskapet kan också röra endast viss egendom, vilket inte är en lika stor inskränkning.

Eftersom förvaltarskapets omfattning alltid anpassas i det enskilda fallet, så kan inte jag veta om du har rätt att bestämma över medel från din sjukpenning eller från din försäkring från arbetet eller över dina sparade pengar. Beslutet kan exempelvis innebära att du själv får bestämma över en del av din inkomst, medan förvaltaren ska bestämma över resten.

Att det inte framgår några begränsningar i registerutdraget tyder dock på att det rör sig om ett generellt förvaltarskap. I så fall tror jag inte att du har rätt att bestämma över dina sparade pengar, men jag kan som sagt inte veta hur det är i ditt enskilda fall. Omfattningen ska dock framgå av domstolens beslut. Ett generellt förvaltarskap formuleras ofta ungefär att förvaltaren ska ”företräda X i alla rättsliga och ekonomiska angelägenheter".

Krävs särskilda skäl för att förvaltaren ska bestämma över dina inkomster?

Även om förvaltarens uppdrag är generellt så finns gränser. Som du själv har upptäckt framgår av FB 11:8 att huvudregeln är att den enskilde har rätt att själv bestämma över det som den förvärvar genom eget arbete efter att förvaltare har anordnats. För att förvaltarskapet ska omfatta även detta krävs särskilda skäl enligt bestämmelsens st. 2. Om sjukpenning och försäkring via arbetet räknas som arbetsinkomst som förvärvats efter anordnandet av förvaltarskap krävs alltså att det finns särskilda skäl för att förvaltaren ska ha rätt att bestämma över dessa. Ska förvaltarskapet omfatta även sådana tillgångar, så ska det särskilt anges i beslutet om förvaltarförordnande. Jag vet dock inte om det framgår av registerutdraget.

Särskilda skäl tar sikte på att huvudmannen lider skada av att bestämma själv. Det räcker inte att huvudmannen är mindre sparsam än ”normalt”. Särskilda skäl är när inkomsten används till direkt skadliga ändamål, exempelvis kraftigt alkoholmissbruk eller att egendom förstörs.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen. För att veta vad som gäller i ditt fall så kan du titta i beslutet om förordnande om förvaltarskap. Du kan också vända dig till Överförmyndaren för att få hjälp.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (450)
2020-08-06 Vem avgör om en person behöver en förvaltare?
2020-08-05 Kan en förvaltare besluta i ärenden utan den enskildes samtycke?
2020-07-31 Får en god man bestämma kring flytt?
2020-07-30 Får god man göra kontoutdrag utan huvudmannen kännedom?

Alla besvarade frågor (82781)