Har fordringen preskriberats?

2019-09-02 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej!För lite mer än tio år sedan köpte jag och min sambo hans föräldrahem. Vi fick köpa det väldigt förmånligt av hans pappa. För att detta skulle gynna min sambo så skrev vi en revers på 225000:- ställd till mig som låntagare. Ingen ränta utan vid separation eller försäljning av fastigheten så ska reversen omedelbart betalas och då räknas upp enligt konsumentprisindex osv. Vi ska nu separera och min fråga lyder: finns det en preskriptionstid på denna revers? Överallt jag läst så står det 10år preskriptionstid mellan privatpersoner. Betyder det att denna revers inte gäller längre? Kanske ska nämna att jag aldrig har blivit påmind, gjort någon betalning eller fått en skriftlig påminnelse vi har heller aldrig pratat om denna revers.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör preskriptionstid gällande en skuld mellan två privatpersoner kommer preskriptionslagen (1981:130) (PreskL) att vara aktuell.

Preskriptionstiden för en privatskuld är tio år efter reversens tillkomst, såvida inte preskriptionen avbrutits dessförinnan. Detta framgår av 2 § första stycket PreskL. Preskriptionstiden styrs alltså inte av när betalning ska ske av gäldenären, utan preskriptionstiden inleds den dag skuldebrevet upprättades.

Det finns tre sorters preskriptionsavbrott, vilka framgår av 5 § PreskL. Har preskriptionsavbrott skett innebär det att en ny tioårig preskriptionstid börjar löpa från dagen för avbrottet, enligt 6 § PreskL.

Den första sortens preskriptionsavbrott är ifall du sagt att du ska betala, om du erlagt ränta, amorterat eller erkänt skulden på annat sätt gentemot din exsambos pappa. Eftersom du berättat att du inte har betalat och att skulden aldrig uppmärksammats av någon av er under dessa år har inte preskriptionsavbrott skett utifrån detta alternativ till preskriptionsavbrott.

De andra alternativen för att avbryta preskriptionen är ifall din exsambos pappa, dvs. borgenären, har väckt talan om skulden hos Kronofogdemyndigheten, domstol eller liknande, eller ifall du fått ett skriftligt krav om att fordringen ska betalas. Eftersom du inte heller fått en skriftlig påminnelse har inte förutsättningarna för preskriptionsavbrott uppfyllts. Det innebär att reversen är preskriberad och att borgenären har förlorat sin rätt att kräva betalning av skulden från dig.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?