Har ett halvsyskon rätt till efterarv?

2021-11-30 i Efterarv
FRÅGA
Hej! Hur ser arvsordning ut när make avlider inga barn finns i äktenskapet, däremot finns det en halvbror till den avlidne maken och 2 halvsyskonbarn. Inget giltigt testamente finns, då originalet förkommit (kopior finns). Ärver makan till att börja med med fri förfogande rätt eller med full förfogande rätt ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över: (1) Om en kopia på ett testamente kan anses som giltigt, (2) Om en halvbror har rätt till efterarv efter sin bror om broderns maka ärvt sin man, (3) Huruvida makan i så fall ärver sin man med fri förfoganderätt. Reglerna om arvsrätt finns i ärvdabalken, fortsättningsvis kallad ÄB.

Kopia av ett testamente

För att ett testamente ska anses giltigt krävs normalt att det är ett original. I vissa fall kan dock även kopior av ett testamente anses giltiga. För att upprätta ett giltigt testamente krävs att det upprättas skriftligt med två vittnen närvarande (10 kap. 1 § ÄB). En kopia av ett sådant testamente som uppfyller formkraven kan i vissa fall anses giltigt, om det inte finns skäl att anta att kopians innehåll inte skulle överensstämma med originalhandlingen. I NJA 1977 s. 168 godtogs exempelvis en kopia av ett testamente. Det rörde sig då om en fotokopia av ett testamente som ansågs giltig då det inte kunde antas att kopian inte överensstämde med originalhandlingen.

Om inget giltigt testamente finns

Huruvida en kopia av ett testamente kan anses giltig eller ej beror alltså på hur väl kopian anses överensstämma med originalet. Nedan kommer jag redogöra för hur arvet kommer fördelas om kopiorna av testamentet inte anses giltiga.

Om arvlåtaren vid sin bortgång var gift så ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Detta gäller även om makarna inte haft några gemensamma barn. När den efterlevande maken sedermera avlider, och någon bröstarvinge, förälder, syskon eller syskonbarn till den först avlidne maken är vid livet har de dock rätt till hälften av den efterlevande makens bo (3 kap. 2 § ÄB). De har alltså en så kallad efterarvsrätt.

Du skriver att det här finns en halvbror till den avlidne samt att denne har två barn. Att det rör sig om ett halvsyskon och inte ett helsyskon saknar i detta avseende betydelse. För att halvbrodern ska ha rätt till efterarv är en förutsättning att den avlidnes föräldrar inte är vid livet. Som jag förstår din fråga är så inte fallet. Makan kommer alltså ärva den avlidnes kvarlåtenskap, men den avlidnes halvbror har en rätt till efterarv när makan sedermera avlider. Skulle halvbrodern då inte vara vid livet har dennes barn istället en sådan rätt.

Fri förfoganderätt

När någon annan har rätt till efterarv ärver den efterlevande maken egendomen med fri förfoganderätt. Det innebär att maken under sin livstid inte genom testamente eller förmånstagarförordnande får förordna över egendomen eller skänka bort en stor del av arvet som gåva. I övrigt är denne dock fri att disponera över egendomen som denne önskar. Det stämmer alltså att makan kommer ärva egendomen med fri förfoganderätt eftersom mannens halvbror har rätt till efterarv efter sin bror.

Sammanfattning

En kopia av ett testamente kan under vissa förutsättningar anses giltigt om det kan antas att dess innehåll överensstämmer med originalhandlingen. Skulle ett testamente inte vara upprättat ärver mannens fru egendomen med fri förfoganderätt, och mannens halvbror, eller dennes barn om halvbrodern inte är vid livet, har rätt till hälften av den efterlevande makens bo i efterarv då denne sedermera avlider.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (823)
2022-01-20 Efterarv när testamente saknas
2022-01-20 Fördelning av arv när efterlevande make med särkullbarn avlider
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor
2022-01-09 Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?

Alla besvarade frågor (98657)