Har ens flickvän som endast är besökare i Sverige rätt att stanna här?

2020-01-25 i Migrationsrätt
FRÅGA
HejJag och min flickvän bor i dag tillsammans och hon har bara ett turist visa som vi har förlängt 1gångNu vill hon stanna här med mig en längre tid för att jag har blivit sjuk och behöver någon som tar hand om mig Hon kommer i från Thailandjag undrar om det finns ett enkelt sätt att förlänga hennes visa Det börjar att bli bråttom hon har bara visa till feb utOch om det skulle vara möjligt att få hjälp med detta
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns något sätt för din flickvän att få stanna i Sverige en längre tidsperiod. Din fråga aktualiserar reglerna i utlänningslagen (UtlL). Jag utgår i mitt svar från att du är svensk medborgare och bosatt i Sverige. Jag kommer nedan att redogöra alternativen din flickvän har att tillgå.

Bakgrund

Thailändska medborgare behöver visum för att resa in i Sverige. Ett visum gäller som utgångspunkt för vistelse i Schengenländerna (där Sverige ingår) i upp till 90 dagar under en period av 180 dagar. Om någon vill besöka Sverige under längre tid än 90 dagar, ska personen ansöka om ett uppehållstillstånd för besök.

Uppehållstillstånd för besök

Det framgår inte av din beskrivning hur länge din flickvän vistats i Sverige. Om tiden sammanlagt övergått eller kommer övergå 90 dagar under den senaste 180-dagarperioden, ska hon ansöka om ett uppehållstillstånd för besök. Den som vistas i Sverige i mer än tre månader ska ha ett uppehållstillstånd (2 kap 5 § UtlL). Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som önskar vistas i Sverige för besök (5 kap 10 § UtlL). Migrationsöverdomstolen har förklarat att avgörande för om ett sådant uppehållstillstånd kan beviljas, är att det faktiskt rör sig om en besöksvistelse, och att den sökande inte kan antas komma att arbeta illegalt eller avser att bosätta sig i Sverige. Ett uppehållstillstånd för besök ska som utgångspunkt inte beviljas för längre tid än sammanlagt ett år, eftersom sökanden då skulle ha rätt att folkbokföra sig i Sverige, och vistelsen inte längre skulle ha karaktären av ett besök.

En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska som utgångspunkt ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan (5 kap 18 § UtlL). En ansökan om uppehållstillstånd som avser förlängning av ett pågående besök eller en annan tidsbegränsad vistelse i Sverige får dock bifallas trots att utlänningen vistas här, om det finns vägande skäl för förläning av vistelsetiden (5 kap 19 § UtlL). Detta innebär, att om din flickvän lämnat in en ansökan om förlängning av sitt besök innan hennes visa har gått ut, har hon rätt att stanna i Sverige tills Migrationsverket fattat ett beslut.

På Migrationsverkets hemsida finns närmre vägledning för hur man ansöker om ett uppehållstillstånd för besök (https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Besoka-Sverige/Forlanga-besok.html).

Sambo med någon som bor i Sverige

Det finns en möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning. I detta sammanhang ska uppehållstillstånd ges till en utlänning som är sambo till någon som är bosatt i Sverige (5 kap 3 § UtlL), eller till en utlänning som har avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges (5 kap 3a § UtlL). Ett särskilt skäl kan vara att det finns en påtaglig risk för att sökanden kommer utsättas för våld eller kränkningar i förhållandet.

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Av din beskrivning framgår att du och din flickvän bor tillsammans. Om ni stadigvarande bor ihop i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll är ni att betrakta som sambor och din flickvän har då möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning enligt 5 kap 3 § p1 UtlL. Med uttrycket "stadigvarande bor tillsammans" menas en inte alltför kortvarig förbindelse. En tillfällig förbindelse kan alltså inte utgöra ett samboförhållande. Om ni inte anses vara sambor har din flickvän ändå rätt till uppehållstillstånd enligt 5 kap 3a § p1 UtlL om hon avser inleda ett samboförhållande med dig, eftersom du är bosatt i Sverige, och om förhållandet framstår som seriöst samt inte särskilda skäl talar emot att uppehållstillstånd ges. Uppehållstillstånd enligt 5 kap 3 § UtlL ska gälla minst ett år.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person enligt 5 kap 3 eller 3a § UtlL får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig själv och utlänningen, samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig själv och utlänningen (5 kap 3b § UtlL och 9 § lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige). För att din flickvän ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till dig, krävs alltså att du kan försörja både dig själv och henne samt att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för dig och din flickvän.

Ett uppehållstillstånd som beviljas på grund av 5 kap 3 eller 3a § UtlL ska vara tidsbegränsat vid första beslutstillfället, såvida inte utlänningen sammanbott utomlands med sin sambo under en längre tid eller det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat (5 kap 8 § UtlL). Framstår förhållandet som väl etablerat finns en möjlighet att bevilja permanent uppehållstillstånd.

Då jag inte har information om hur länge ni bott tillsammans (och därmed inte kan bedöma huruvida ni är att betrakta som sambor eller inte) kommer jag hänvisa dig till Migrationsverkets hemsida, både för om ansökan om uppehållstillstånd för de som är sambor, och för de som planerar att bli sambor.

På Migrationsverkets hemsida finns information om hur ni går tillväga för att ansöka om uppehållstillstånd på grund av att ni är sambor: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Gift-registrerad-partner-eller-sambo.html

På Migrationsverkets hemsida finns information om hur ni går tillväga för att ansöka om uppehållstillstånd på grund av att ni avser att bli sambor: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Planerar-att-gifta-dig-eller-bli-sambo.html

Slutsats

Din flickvän har möjlighet att ansöka om ett uppehållstillstånd för besök enligt 5 kap 10 § UtlL. Sådana uppehållstillstånd ska som regel inte beviljas för längre tid än ett år då vistelsen inte längre skulle ha karaktären av ett besök. Din flickvän har även möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning, antingen på grund av att ni har ett samboförhållande eller avser inleda ett sådant (5 kap 3 eller 3a § UtlL). Ett uppehållstillstånd på grund av att ni är sambor ska gälla minst ett år. Ett uppehållstillstånd på grund av att ni avser bli sambor ska som utgångspunkt begränsas vid första beslutstillfället. En utlänning som med stöd av 5 kap 8 § UtlL beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd p.g.a. familjeanknytning får beviljas ett nytt tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd på den grunden om förhållandet består (5 kap 16 § UtlL).

Hoppas du fick svar på din fråga!
Om det är något du undrar är du välkommen att höra av dig till mig.

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll