Har en suppleant någon firmateckningsrätt?

2019-12-25 i Bolag
FRÅGA
Kan man i ett ab med en styrelseledamot och en suppleant välja att bara styrelseledamoten (vd) är ensam firmatecknare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Jag tolkar din fråga som att det rör sig om ett så kallat privat aktiebolag och att VD i förevarande fall även utgör bolagets enda ordinarie styrelseledamot. På basis av det nyss sagda lyder det korta svaret på din fråga; Ja, det kan man och här blir aktiebolagslagen (ABL) tillämplig.

Firmateckningsrätten ska registreras hos Bolagsverket och av bolagsordningen ska det framgå vilka som äger rätt att teckna firman. Notera dock att samtliga styrelseledamöter i förening med varandra alltid äger rätt att företräda bolaget (8 kap. 35 § ABL). VD har även rätt att ensam teckna firman beträffande den löpande förvaltningen (alltså den dagliga skötseln) av bolaget (8 kap. 36 § ABL). Av registreringen ska det vidare gå att utläsa att styrelsen är det organ som tecknar firman.

Av din fråga framgår det att det ifrågavarande bolagets styrelse består av en ordinarie ledamot och en utsedd suppleant, vilket är bra eftersom detta utgör ett krav i privata aktiebolag med endast en styrelseledamot (8 kap. 3 § ABL). Suppleanten fungerar som ersättare i de fall då en ordinarie ledamot inte kan fullgöra sina skyldigheter gentemot bolaget. En styrelse kan dock utse en så kallad särskild firmatecknare (8 kap. 37 § ABL), vilket möjliggör ett bemyndigande att företräda bolaget för exempelvis en suppleant. Men den här rätten är inte något som tillfaller denne per automatik utan först efter en registrering hos Bolagsverket.

Sammanfattningsvis och mot bakgrund av ovanstående utgör en suppleant endast en ersättare vilken inte äger någon egentlig rätt att ensam företräda bolaget. Denna rätt aktualiseras först när ställföreträdarskapet kan göras gällande, alltså vid ordinarie styrelseledamots utevaro. Och en registrering hos Bolagsverket som föreskriver att styrelsen tecknar firman påverkar (utvidgar) inte heller suppleantens behörighet.

Jag hoppas innerligt att du har fått ett någorlunda matnyttigt svar. Jag får även passa på att önska god jul.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (634)
2020-03-30 Är vinsten från lotto gemensam?
2020-03-29 Kan årsstämman hållas via telefon?
2020-03-24 Fusion av aktiebolag
2020-03-20 Vem är ansvarig ägaren eller den som har fullmakt i ett aktiebolag ?

Alla besvarade frågor (78684)