Har en person som har förvaltare rätt att köpa produkter på faktura utan förvaltarens samtycke?

FRÅGA
Hej, Om en person X har en förvaltare enligt 11e kapitlet och paragraf 7, föräldrabalken. Har person X fortfarande laglig rätt köpa produkter mot faktura utan förvaltarens vetskap? Har företaget rätt att sälja till person X utan förvaltarens vetskap?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!

Regler om förvaltare finns i 11 kap föräldrabalken (FB).

Utgångspunkter vid förvaltarskap
En person som har en förvaltare har inte själv någon behörighet att ingå avtal eller företa andra rättshandlingar med egendom eller tillgångar som omfattas av förvaltarens uppdrag (11 kap. 9 § FB). Om personen då exempelvis köper produkter trots att han eller hon inte var behörig att göra det, krävs det samtycke från förvaltaren för att avtalet ska vara giltigt (11 kap. 10 § FB).
Om förvaltaren inte har samtyckt blir avtalet ogiltigt och prestationerna ska då återgå (11 kap. 10 § samt 9 kap 6 och 7 § FB). Det innebär att om personen redan har mottagit några produkter ska dessa lämnas tillbaka och har betalning skett ska personen få tillbaka pengarna.

Endast det som omfattas av förvaltarens uppdrag begränsar personens förmåga att företa rättshandlingar
Som ovan nämnt är det endast det som omfattas av förvaltarens uppdrag som personen förlorar sin rätt att disponera över. Om personen har rätt att köpa produkter på faktura utan förvaltarens vetskap är alltså beroende av vad förvaltarskapet omfattar.
Om förvaltarskapet omfattar ingående av kreditförbindelser och köp så är avtalet inte giltigt om personen ingått avtalet utan förvaltarens samtycke (11 kap. 10 § FB). Samma gäller för ett förvaltarskap som omfattar personens alla tillgångar.
Dock kan förvaltarskapet också vara begränsat, exempelvis genom att endast omfatta en specifik fastighet eller annan specifik egendom. Om person X förvaltare endast har hand om hans eller hennes fastighet eller annan specifik egendom så har person X rätt att köpa produkterna eftersom de inte omfattas av förvaltarens uppdrag.

Undantag då en person med förvaltare har rätt att själv hantera vissa tillgångar
En person som har förvaltare har dock rätt att i vissa situationer själv utan samtycke från förvaltaren förfoga över vissa tillgångar. Exempelvis har personen rätt att sluta avtal om tjänst och ingå avtal där personen betalar med tillgångar som han eller hon själv intjänat genom förvärvsarbete efter det att förvaltaren utsetts (11 kap. 8 § FB)
Förvaltaruppdraget kan omfatta även detta ibland men det krävs dock särskilda skäl för att domstolen ska bedöma att det skulle behövas.

Har företag rätt att sälja till en person med förvaltare?
Ett företag har rätt att sälja sina produkter till omyndiga och personer med god man eller förvaltare, men det är dock att rekommendera att företag kontrollera vem det är man säljer till eftersom avtalet många gånger blir juridiskt ogiltigt när det kommer till omyndighet och förvaltarskap.

Eftersom personens rätt att köpa produkterna är beroende av vad förvaltaren har för uppdrag och därmed vad personen själv inte längre enligt lagen har rätt att råda över, så kan jag inte ge ett rakt svar tyvärr. Jag hoppas dock att vad jag ovan beskrivit är till hjälp. Ni är välkomna att återkomma om ni har ytterligare funderingar.

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (346)
2019-04-25 Behövs inbördes avtal om någon av makarna skulle bli dement för att undvika utomstående god man?
2019-04-24 Dement persons möjlighet att ge bort pengar och förvaltares möjligheter att investera i aktier
2019-04-22 God man utses av domstol eller överförmyndaren
2019-03-31 Hur får en god man agera utan uttryckligt samtycke?

Alla besvarade frågor (68195)