Har en far rätt till information rörande skolan när han har vårdnad men ingen kontakt till barnet under flera år?

2019-09-27 i Barnrätt
FRÅGA
Har en far rätt till information om skolan när han har vårdnad men ingen kontakt till barnet i flera år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I mitt svar kommer jag utgå från att barnet går i grundskolan.

I Föräldrabalken (FB) framkommer att vårdnadshavaren har både en rätt, och en skyldighet att se till barnets personliga angelägenheter (6 kap 2 § andra stycket och 11 § första stycket FB). Vårdnadshavare har också skyldighet att bevaka till att barnet får tillfredsställande utbildning (6 kap 2 § andra stycket FB).

Eftersom föräldrar har en skyldighet att se till barnets personliga angelägenheter gäller det som sagt även rörande skolgången. Enligt skolans läroplan har skolväsendet och vårdnadshavarna gemensamt ansvar för barnets grundutbildning, vilket innebär att skolan ska vidarebefordra information om eleven till barnets vårdnadshavare. Samtliga vårdnadshavare har rätt till samma information, även gällande barnets personliga förhållanden. Minst en gång per termin ska vårdnadshavarna kallas till utvecklingssamtal för att prata om, och utvärdera elevens hela skolsituation (Se Skolverkets hemsida) .

Sammanfattningsvis: Huvudregeln är att båda vårdnadshavarna har rätt till information om sitt barn, MEN ibland kan sekretess hindra utlämnande av information.

Sekretess i förhållande till vårdnadshavare:

Som utgångspunkt gäller sekretessen som rör barnet även i förhållande till barnets vårdnadshavare. Om den information som ska utlämnas emellertid rör "barnets personliga förhållande" är det enligt 6 kap 2 § och 11 § föräldrabalken vårdnadshavarnas ansvar. I dessa fall gäller inte sekretessen i förhållande till dem (12 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen). Vi kan därmed konstatera att vårdnadshavare har rätt till en betydande mängd information rörande sitt barn, då mycket anses falla inom "barnets personliga angelägenheter". Jag vill kortfattat nämna att i takt med att barnet blir äldre får denne mer och mer själv bestämmanderätt, varför hänsyn tas i ökad grad till vad barnet själv vill att vårdnadshavarna ska ha vetskap om (6 kap 11 § FB).

Alltså: Vårdnadshavare har rätt och skyldighet att ansvara för; lägga sig i- och ta emot information rörande "barnets personliga förhållanden" från skolan, medan föräldrar som inte är vårdnadshavare måste gå igenom samma [hårda] sekretessprövning som alla andra utomstående för att få ta del om information om barnet .

Om barnet kan antas lida betydande men av att en uppgift görs tillgänglig för en vårdnadshavare så omfattas den av sekretess (12 kap 3 § OSL). Så kan fallet vara om en vårdnadshavare utnyttjar uppgiften till skada för barnet, eller den andre vårdnadshavaren. Det ska alltså föreligga särskilt graverande omständigheter för att denna regel ska vara aktuell. Skolan måste alltid göra en bedömning om det finns en sådan risk vid utlämnandet av känsliga uppgifter. Om de inte bedömer att någon risk föreligger är det fritt fram att meddela vårdnadshavare.

Rörande din fråga:

Den vårdnadshavare du beskriver tycks inte ha uppfyllt de skyldigheter som tillkommer honom i rollen av vårdnadshavare. Som jag berättar ovan har vårdnadshavare skyldighet att ansvara för barnets personliga angelägenheter, t.ex skolgången. Emellertid finns ingen juridisk regel som fråntar en vårdnadshavare sin roll därför att denne inte har kontakt, eller engagerar sig i barnets liv. Alltså har vårdnadshavaren fortfarande en laglig rätt till information rörande barnets skolgång.

Med vänliga hälsningar:

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1373)
2020-01-24 Hur bestämmer vi vart vår son ska bo? Får jag flytta utan pappans samtycke?
2020-01-23 Vad händer om barnet visar sig vara mitt efter ett faderskapstest?
2020-01-23 Kontrollerande vårdnadshavare och barns missförhållande
2020-01-21 Kan ett barn få göra abort utan föräldrarnas vetskap?

Alla besvarade frågor (76500)