Efterlevande makes rätt att ge bort egendom

2017-11-04 i Efterarv
FRÅGA
Mina föräldrar ägde en tomt och min mor ägde 50 %. Hon avled 2006 och min far ärvde allt enl lag. Min far har 2 mån före sin död givit tomten som gåva till min bror. Vid bouppteckningen efter min far ingår inte tomten i hans tillgångar. Det betyder då att gåvan inte är förskott på arv och ska alltså inte räknas med i ett kommande arvskifte. Eftersom min mor ägde hälften och inget arv utbetalats efter henne 2006 är min fråga om min far kan ge bort också min mors andel av tomten till min bror utan att jag ska kompenseras med hälften av den del som min mor ägde.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta regler kring arv hittar vi Ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som att du och din bror är ensamma bröstarvingar (barn) till era föräldrar, att ni är helsyskon (alltså era föräldrars gemensamma barn) samt att era föräldrar var gifta när er mor avled. Detta är därför familjeförhållandena jag kommer utgå från i mitt svar.

Jag kommer nedan att använda begreppet egendom som ett samlingsbegrepp för pengar, annan egendom och ekonomiska tillgångar.

Kort om gåvor och förskott på arv

När en bröstarvinge fått något i gåva av en förälder, medan föräldern fortfarande var i livet, antas gåvan som utgångspunkt vara förskott på arv. I fall där det framgår eller måste antas att förälderns avsikt varit att gåvan inte skulle utgöra förskott på arv är dock förälderns avsikt avgörande. (6 kap. 1 § första stycket första meningen ÄB). Jag utgår därmed från att det i ditt fall är riktigt att tomten din bror fick inte ska utgöra förskott på arv, till följd av er fars avsikt med gåvan.

Efterarvsrätt för gemensamma barn

Det som hände rent juridiskt när din mor avled var att din far blev efterlevande make i lagens mening. Av den anledningen fick han rätt till hela din mors del av deras giftorättsgods samt din mors eventuella enskilda egendom (alltså all den egendom som skulle fördelas som arv efter din mor). (3 kap. 1 § första stycket första meningen ÄB).

Som gemensamma barn till era föräldrar fick alltså du och din bror tillfälligt avstå arvet från er mor till förmån för er far. Istället fick ni då så kallad efterarvsrätt till er mors andel av den egendom er far hade efter arvet. Innebörden av efterarvsrätten är att den som har efterarvsrätt har rätt att få ut viss andel som arv från den först avlidne maken när efterlevande make dör. Efterarvsrätten är inte kopplad till vissa föremål eller belopp utan består i en andel av de tillgångar er far hade när han avled. (3 kap. 2 § ÄB) Om exempelvis er mor och far inte hade någon enskild egendom utgjorde arvet från din mor 50 % av din fars tillgångar efter er mors död. Innebörden av detta är att du och din bror hade efterarvsrätt till 50 % av er fars tillgångar när han avled (som då ska fördelas lika (2 kap. 1 § ÄB) mellan dig och din bror som arv från er mor). Andelen är densamma oberoende av om er far ökat eller minskat sin mängd egendom genom konsumtion/gåva/liknande under tiden mellan er mors död och er fars död (den faktiska storleken på arvet från er mor kan alltså bli större eller mindre beroende på om er far totalt hade mer eller mindre egendom vid sin död än vid tidpunkten för er mors död).

Den andel av er fars egendom som du och din bror hade efterarvsrätt till hade er far inte äganderätt till, utan istället fri förfoganderätt (3 kap 2 § första stycket ÄB). Att inneha egendom med fri förfoganderätt innebär att den inte får testamenteras bort. Den får däremot skänkas bort, konsumeras eller liknande av innehavaren. Att er far hade fri förfoganderätt till er mors arv hindrar alltså inte hans möjlighet att ge bort egendomen.

Sammanfattande svar på din fråga

Vid din mors död fick såväl du som din bror rätt till efterarv motsvarande en viss andel av din fars egendom vid hans död (andelen ska fördelas lika mellan dig och din bror). Då efterarvet avser en andel av de totala mängden egendom och inte viss specifik egendom, har du inte rätt till någon ersättning på grund av att tomten givits bort till din bror som gåva.

Det du har rätt till vid arvsskifte är hälften av den andel egendom som motsvarar arvet från er mor, samt hälften av den egendom som motsvarar arvet från er far.

Räkneexempel

Din mors egendom som skulle fördelas genom arv = 400 000 kr. Denna summa gick till din far som redan hade egendom till ett värde av 400 000 kr. --> Totalt fick din far efter arvet 800 000 kr varav du och din bror hade efterarvsrätt till 50 % med hälften var (25 % var).

Innan din fars död gav han bort tomten värd 150 000 kr till din bror utan att denna utgjorde förskott på arv. Din far hade dessutom spenderat 50 000 kr på diverse andra saker. Din fars samlade egendom hade därför vid hans död ett värde av 600 000 kr.

Av dessa 600 000 betraktas 50 % (300 000 kr) som arv från din mor. Dessa 300 000 delas lika mellan dig och din bror. Övriga 300 000 delas lika mellan dig och din bror som arv från er far.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (802)
2021-09-22 Finns rätt till efterarv i förmånstagarförsäkring?
2021-09-14 Har systrar rätt till efterarv?
2021-08-30 Testamentera bort kvarlåtenskap med fri förfoganderätt?
2021-08-30 Kan efterlevande make testamentera bort efterarv eller minska dess omfattning genom gåvor?

Alla besvarade frågor (95782)