Har bröstarvingarna arvsrätt, även om all kvarlåtenskap testamenteras bort?

Hej Lawline !

Har svarar man på detta scenario.

En man på 70 år har 3 barn. Samtliga barn hatar honom och han hatar

barnen. Barnen hatar varandra också. Ingen pratar med den andra. Mannen på 70 år

vill inte att barnen ska få ett öre av honom, så han skriver ett testamente där han

skriver att grannen RolleBagare ska få ärva samtliga 5 miljoner som han har på kontot.

Mannen dör plötsligt i en hjärtinfarkt.

Blir detta Testamente gilltigt?

Hur fördelasdessa 5 miljonerna enligt de som står i lag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalk (ÄB).

Fördelning av den avlidnes kvarlåtenskap

Kvarlåtenskapen efter den avlidne kan fördelas på två sätt, genom arv och genom testamente. Förekomsten av ett eventuellt upprättat testamente kan därför påverka fördelningen av arvet. Finns dock inget testamente kommer arvet att fördelas i enlighet med den legala arvsordningen, 2 kap. ÄB.

Bröstarvingars arvsrätt

I svensk rätt är det inte möjligt att göra sina barn helt arvlösa. Bröstarvingarna, det vill säga barn till den avlidne tillhör första arvsklassen och är de som i första hand ärver den avlidne till lika stora delar som andra bröstarvingar, av kvarlåtenskapen, 2 kap. 1 § ÄB. Bröstarvingar har alltid rätt att få ut minst sin laglott som utgör hälften av arvslotten, 7 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Arvslotten utgör värdet av halva kvarlåtenskapen från den avlidne. Huvudregel är att man ärver i samband med arvlåtarens bortgång.

Barn till den avlidne har alltså alltid rätt att minst få ut sin laglott, även om barnen och arvlåtaren ogillar/ ogillat varandra eller inte har haft någon kontakt, 2 kap. 1 § ÄB.

Det förstärkta laglottskyddet

Eftersom bröstarvingar enligt lag rätt att alltid minst få ut sin laglott, se 7 kap 1 § ÄB, innebär det att föräldrar inte kan göra sina barn helt arvlösa genom att testamentera bort hela kvarlåtenskapen eller exempelvis göra sig av med sin egendom genom gåvor.

Fördelning av kvarlåtenskapen genom testamente

Det är dock möjligt att genom testamente bestämma hur till viss del, hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Bröstarvingars arvsrätt kan alltså begränsas genom ett eventuellt testamente. Den andra hälften av kvarlåtenskapen kallas den disponibla kvoten och är den del som arvlåtaren, genom testamente kan förfoga över. För de fall ett eventuellt testamente skulle inskränka laglotten, måste varje bröstarvinge påkalla jämkning för att få ut sin laglott, se 7 kap. 3 § ÄB.

Är testamente giltigt?

Enligt 10 kap. 1 § ÄB framgår det hur ett ordinärt testamente upprättas, det vill säga skriftligt upprättad med två vittnen. Av lagtexten stadgas att testator i vittnenas samtidiga närvaro ska underskriva testamentet eller bekräfta att det är hon eller han som skrivit under testamentet, att vittnena ska bestyrka handlingen med sina namn samt ha kännedom om att det är ett testamente som de bevittnar. Det är dock upp till testator själv att bestämma om vittnena ska få kännedom om testamentets innehåll eller inte. Dessa formkrav måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt, se 13 kap. 1 § ÄB. Det framgår inte av uppgifterna i din fråga, om förutsättningarna är uppfyllda eller inte. Men om testamentet uppfyller formkraven och alltså är giltigt, innebär det att testamentet inskränker bröstarvingarnas arvslott.

Laglotten faller dock inte ut automatisk när det finns ett testamente som inskränker laglotten. För de fall ett eventuellt testamente skulle inskränka laglotten, måste varje bröstarvinge påkalla jämkning för att få ut sin laglott, se 7 kap. 3 § ÄB. Laglotten är även individuell för varje bröstarvinge och begäran om jämkning ska framställas senast 6 månader från delgivningen av testamentet, 7 kap 3 § 3 st ÄB. Om en bröstarvinge inte kräver jämkning av testamentet gäller dock testamentet.

Om testamentet dock inte anses giltigt, så kommer arvet istället att fördelas enligt den legala arvsordningen. Det innebär alltså att kvarlåtenskapen kommer att fördelas lika mellan bröstarvingarna, 2 kap 1 § ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich ZackrissonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”