Har barn ansvar för sina föräldrar när de blir gamla eller sjuka?

2020-05-30 i God man
FRÅGA
Min mamma och jag har ett stormigt förhållande, har jag något ansvar att jag måste ta hand om henne nu när hon är sjuk, eller dör? Eller kan jag lämna över ansvaret till kommunen eller förmyndare?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag:

Regler om föräldraskap finns i föräldrabalken (FB), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.

Barns skyldighet att ta hand om sina föräldrar:

I svensk rätt har barn varken ett ansvar eller några juridiska skyldigheter gentemot sina föräldrar. Anhörigas hjälp är därmed helt frivillig. Dock kan hemtjänst, vårdpersonal eller biståndshandläggare rådfråga anhöriga vid beslut, men det är inte något krav att barnen involverar sig.

God man och förvaltare:

Om en person inte kan bevaka sin rätt på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd kan denne få en god man i syfte att sörja för dessa ändamål, FB 11 kap. 4 §. En förvaltare har precis som en god man till uppgift att bevaka den enskildes rättigheter, FB 11 kap. 7 §. Det som skiljer sig mellan dessa är att godmanskap är en frivillig åtgärd som ska inrättas i första hand. Ett förvaltarskap är mer ingripande för den enskilde, och innebär att förvaltaren har ensam rådighet över den enskildes egendom samt företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget, FB 11 kap. 9 §.

Hur man ansöker om god man eller förvaltare:

Enligt FB 11 kap. 15 § kan make, sambo, den enskilde själv och de närmsta släktingarna ansöka om godmanskap eller förvaltarskap. Ansökan sker till den tingsrätt där den enskilde är folkbokförd, FB 11 kap. 25 §. Ofta tillhandahåller kommunernas överförmyndare ansökningsblanketter digitalt.

Sammanfattning:

Du som barn har inget juridiskt ansvar att ta hand om din mamma om hon blir sjuk. Du kan även ansöka om en god man eller förvaltare om hon inte längre kan sörja för sig själv. Din kommun kan ge dig mer råd angående godmanskap eller förvaltarskap.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (489)
2021-01-18 Vad får en god man göra?
2021-01-14 Hur entledigas God man?
2021-01-09 Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?
2021-01-05 Bli av med sin förvaltare

Alla besvarade frågor (88295)