Har avliden makes barn arvsrätt vid efterlevande makes död?

2016-11-07 i Efterarv
FRÅGA
Jag är gift och ingen av oss har barn. Jag har varit gift tidigare men min dåvarande fru avled 2003.Hon har två döttrar. Bouppteckning etc gjordes efter min frus död.Har dessa två döttrar arvsrätt när jag dör ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De två döttrarnas rätt till arv när du avlider är beroende på omständigheterna kring fördelningen av din tidigare frus kvarlåtenskap. Jag kommer redogöra för tänkbara scenarion och vad konsekvenserna av dem blir vid fördelning av din kvarlåtenskap i framtiden. Reglerna som avgör de här frågorna hittar du i ärvdabalken (ÄB). Ärvdabalken kan du titta närmare på här. Jag kommer även kort behandla några regler i äktenskapsbalken (ÄktB) som du kan se närmre på här.

När en gift person avlider

När någon som är gift avlider ska en bodelning göras för att dela upp allt giftorättsgods mellan den efterlevande maken och den avlidna makens dödsbo (ÄktB 9:1 och ÄktB 10:1)11. Det som tillfaller den avlidne maken genom bodelning och sådan enskild egendom som inte ingår i bodelning utgör den avlidnes kvarlåtenskap. Denna fördelas enligt ärvdabalkens bestämmelser och ska som huvudregel gå till bröstarvingarna. Dock görs ett undantag då den avlidne vid sin död är gift. Då aktualiseras reglerna om makesarv och all kvarlåtenskap ska tillfalla den efterlevande maken.

Om den avlidne makens bröstarvingar inte är den efterlevande makens bröstarvingar också, så har de alltid rätt att få sitt arv från den avlidne direkt. Kvarlåtenskapen tillfaller då inte den efterlevande maken. Den avlidnes bröstarvingar kan avstå från den här rätten och på så sätt låta den efterlevande maken ärva. Det finns också en skyddsregel som innebär att den efterlevande maken har rätt att efter sin makes död få egendom av ett värde som motsvarar 4 prisbasbelopp (drygt 170 000 kr). Om den efterlevandes egna enskilda egendom och det giftorättsgods som erhålls ur bodelningen inte täcker 4 prisbasbelopp, så ska resten erhållas ur kvarlåtenskapen (ÄB 3:1).

Efterarv

De bröstarvingar som enligt reglerna om makesarv och prisbasbeloppsregeln får avstå arv har istället rätt till efterarv. Efterarv innebär att de får ärva den efterlevande maken vid dennes död, istället för att få ut ett arv direkt, vid den första makens död. Efterarvet ska utgöra samma andel i den totala kvarlåtenskapen som den efterlevande makens makesarv utgjorde i den totala egendomsmassa som denne hade kvar när bodelning och arvsskifte gjorts efter den först avlidne (ÄB 3:2).

Slutsats

Din tidigare frus barn har inte någon direkt rätt att ärva dig, eftersom de inte är dina bröstarvingar. De kan vara berättigade ett efterarv efter sin mor. Detta beror på om de fick ut sitt arv från henne när hon avled, eller om de avstod sig sin rätt till förmån för att du skulle få makesarv. De kan också vara berättigade efterarv om du fick en del av din tidigare frus kvarlåtenskap enligt prisbasbeloppsregeln. Om de har rätt till efterarv kan storleken beräknas utifrån hur stor andel av din egendomsmassa som utgjordes av makesarvet vid din tidigare frus död.

Jag hoppas att det här svaret har gett dig svar på frågan och lite klarhet i vad som kan ske med din kvarlåtenskap i framtiden. Om någonting är oklart är du välkommen att be om förtydliganden i kommentarsfältet.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej. Ditt svar är bra. Men efter det letade jag fram bouppteckningen efter min första frus bouppteckning. Där finns bl.a. följande notering. ARVSSKIFTE. Rayne har begärt att behålla sitt giftorättsgods. Min frus döttrar har erhållit min frus giftorättsgods. Vid min frus död fanns ett INBÖRDES TESTAMENTE undertecknat av mig och min fru. I stort gick det ut på att min frus döttrar ska ärva all min kvarlåtenskap om jag avlider efter min fru (vilket alltså är fallet). Jag har skrivit ett nytt testamente den 25/11 2015 där jag vill att min nuvarande fru ska ärva alla mina tillgångar. Jag undrar alltså om mitt nya testamente kommer att gälla. I detta testamente finns bl.a. följande text: "Med upphörande av alla mina tidigare testamentariska förordnanden förklarar jag, Rayne Andersson, .............. (och min nuvarande önskan att min nuvarade fru ska ärva alla mina tillgångar). Med vänlig hälsning Raye Andersson
2016-11-12 16:08
Hej, Eftersom du inte ärvde enligt reglerna om makesarv eller fick rätt framför din tidigare frus döttrar genom basbeloppsreglerna, så har de inte rätt till något efterarv från din kvarlåtenskap som kan konkurrera med din nuvarande frus rättigheter. I ett inbördes testamente kan du återkalla de utfästelser du själv står för. Alltså kan du återkalla förordnandet som innebär att din tidigare frus döttrar ska ärva dig. Återkallande och nytt förordnande ska göras på samma sätt som ett testamente upprättas dvs genom skriftlig handling som undertecknas i närvaro av två vittnen (se ÄB 10:1, 10:5 och 10:7). Eftersom du har upprättat en skriftlig handling som tydligt visar att du vill återkalla ditt tidigare testamente och ger uttryck för ett nytt förordnande, så ska det gamla förordnandet inte längre gälla och det nya ska gälla istället. Din nuvarande fru ska alltså ärva dig enligt det nya testamentet och din tidigare frus döttrar har inte någon rätt till efterarv som kan konkurrera med den rätten. Förutsättningen för detta är att du undertecknar handlingen i närvaro av två vittnen som själva också skriver under. Förutom rätten enligt testamentet har din fru också rätt att ärva dig enligt reglerna om makesarv i ÄB 3:1. Jag hoppas att detta besvarar din fråga. Vänligen, Mikaela von Bornstedt
2016-11-14 20:40
Tackar väldigt mycket för ert svar. Nu vet jag precis vad som gäller. Tack igen. Med vänlig hälsning Rayne Andersson
2016-11-21 12:12
Kommentera
Relaterat innehåll