Hantering av skulder vid bodelning

2015-11-27 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min fru ska skiljas. Hon har under tiden vi varit gifta tagit ett CSN lån. Hur hanteras denna skuld vid en bodelning. Jag har inga egna skulder.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, enligt 9:1 äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, enligt 10:1 ÄktB. En makes giftorättsgods utgörs av all egendom som inte är den makens enskilda, enligt 7:1 ÄktB.

Vid bodelningen ska sedan makarnas andelar i boet beräknas enligt 11:1 ÄktB. Vid denna beräkning ska vardera makens skulder avräknas mot dennes giftorättsgods, så att man får fram vad som utgör makens nettoförmögenhet (11:2 ÄktB). Huvudregeln är alltså att avräkningen sker mot giftorättsgodset. Undantag från denna huvudregel, där en avräkning istället kan ske mot eventuell enskild egendom, finns uppställda i 2 och 3 stycket i 11:2, men de äger inte tillämpning på CSN-skulder. Det bör tilläggas att en make endast får avräkna de skulder som denne hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes; skulder som uppkommit efter denna tidpunkt avräknas alltså inte. Huvudregeln är därefter att makarnas kvarvarande giftorättsgods (efter skuldtäckning) läggs samman och delas lika, enligt 11:3 ÄktB. Detta kan illustreras med ett exempel, utefter de förhållanden du anger i din fråga:

Låt säga att din fru har giftorättsgods till ett värde av 500 000 kr och CSN-skulder på 200 000 kr, och att du har giftorättsgods till ett värde av 500 000 kr och inga skulder. Din frus nettoförmögenhet uppgår då till 300 000 kr (500 tkr - 200 tkr) och din till 500 000 kr. Dessa värden läggs då samman och delas lika: 500 000 + 300 000 = 800 000/2 = 400 000. Du och din fru erhåller då vardera 400 000 kronor var efter genomförd bodelning.

Din fru kommer alltså att få avräkna sina skulder mot hennes giftorättsgods. Det bör dock nämnas att om hennes skulder skulle uppgå till ett högre värde än hennes giftorättsgods, så sker ingen ”överföring” av skulderna. D.v.s. om hon har giftorättsgods till ett värde av 200 000 kr, och skulder på 300 000 kronor, så blir hennes bidrag till bodelningen alltså 0 kr. En likadelning sker då av det värde som du för in i bodelningen.

Till sist kan sägas att om det med hänsyn till äktenskapets längd, till makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelningen ska lämna egendom till den andra maken i den omfattning som redogjorts för ovan, så finns en möjlighet till jämkning i 12:1 ÄktB. Vid sådan jämkning kan alltså den egna maken få behålla mer av sitt giftorättsgods, d.v.s. det sker då ingen likadelning utan fördelningen kan t.ex. ske på så sätt att en make får 2/3 och den andra 1/3 av giftorättsgodset.

Jag hoppas du upplever att du fått din fråga besvarad. Om du anser att något är oklart eller har ytterligare frågor eller synpunkter, så är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?