Hantering av bostadsskuld vid sambors separation

Har separerat sedan mars 2018. Jag bor kvar i huset som jag äger till 100 % efter gåvobrev skrivet 2017 av min fd sambo. Vi köpte huset tillsammans 2014 för 2.560 miljoner kr och bodde i det tillsammans med våra gemensamma 4 barn. Har bott ihop i annan lägenhet sedan 2008.

Idag är huset värderat till 3.695 milj. Bolån kvar på 2.6 milj. Han står kvar på lånen efter råd från banken eftersom jag inte får stå ensam på lånen på grund av att jag inte tjänar tillräckligt bra, men jag betalar dem. Nu vill han ha hälften av husets värde, men kan fortsatt stå kvar på lånen. Hur mycket har han rätt till?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag tolkar din fråga som att du och din sambo separerade i början av året och att ni nu ska genomföra en bodelning. Jag antar att ni inte har upprättat något samboavtal. Din fråga aktualiserar huvudsakligen sambolagen (SamL).

Utredning

När ett samboförhållande upphör ska bodelning genomföras om någon av parterna begär det, något som följer av 8 § SamL. I bodelning delas all så kallad samboegendom lika mellan parterna. Samboegendom utgörs enligt 3 § SamL av sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Av 5 § SamL framgår att exempelvis villkor (fast egendom som ägs av samborna med byggnad avsedd som sambornas gemensamma hem).

Av 13-14 §§ SamL framgår att skulder hanteras inom bodelningsförfarandet genom att sambornas individuella skulder hänförliga till särskild egendom först ska avräknas från dennes samboegendom. Därefter läggs det värde som finns kvar hos båda parterna ihop för att sedan delas lika.

Enligt min uppfattning utgör din villa samboegendom och ska därmed tas med i bodelningen. Eftersom din före detta sambo står på lånen kommer dessa dras av från värdet av hans samboegendom innan värdet av er respektive samboegendom slås ihop för att därefter delas lika. Vilket resultat detta ger beror på hur mycket samboegendom din före detta sambo har; sannolikt är lånet större än hans samboegendoms värde och då kommer han i praktiken få rätt till halva värdet på din samboegendom eftersom värdet på egendom han "lämnar in" till bodelningen blir 0. Din samboegendoms största värde är sannolikt huset. I det läget kommer du alltså bli skyldig honom ett värde som motsvarar halva din samboegendom inklusive huset. Han kommer dock ha kvar hela lånet själv och det kommer inte belasta dig. För tydlighetens skull demonstrerar jag detta genom ett exempel:

X och Y är sambor men separerar. Låt oss anta att deras enda samboegendom är det gemensamma huset som är värt 2,5 Mkr. X äger huset men endast Y står på lånet. Anta att Y har 50 tkr i samboegendom och X bara husets värde. Från Y:s samboegendom ska skulden som är hänförlig till huset dras så långt som möjligt, vilket innebär att dennes "saldo" innan samboegendomens värde ska delas blir 0 eftersom 2,5 Mkr är mer än 50 tkr. X bidrar till bodelningen med 2,5 Mkr, husets värde, eftersom inga skulder finns som räknas av. X och Y delar därefter lika på värdet, vilket blir 1,25 Mkr kr var. Det praktiska resultatet är att X är skyldig Y 1,25 Mkr och att Y fortfarande har skulden för husets ursprungliga förvärv.

Exemplet ovan är förenklat då ni sannolikt har en del värden som samboegendomar och eventuellt andra skulder hänförliga till dessa. Eftersom husets värde i många fall är ett samboende pars absolut största egendomsvärde spelar detta i normalfallet ingen större roll.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att helt enkelt fortsätta med bodelningen och acceptera detta resultat eftersom du sannolikt inte kan göra något för att påverka det nämnvärt. Skulle detta resultat te sig orimligt betungande för dig skulle du möjligen kunna begära jämkning av bodelningen, men "på pappret" finns enligt min uppfattning inget orimligt med det aktuella resultatet.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning