Hänger hemsidan Mr Koll ut individer som varit part i mål?

FRÅGA
Har upptäckt att jag hängs ut på en internetsida som heter "Mr Koll" där man får uppfattningen att jag skulle vara en brottsling. Där anges att jag är åtalad i flera brottmål, tvistemål och brott av annan karaktär. Jag har varit kärande i ett misshandelsmål, blivit oförskyllt stämd i ett tvistemål som jag vann i Tingsrätten och blivit fälld i Tingsrätt för en fortkörning där hastigheten överskridits med 1km/tim. Jag har uppmanat ansvarig för sidan att rätta uppgifterna utan resultat. Kan jag gå vidare med ärendet?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga ska det först och främst konstateras hur den aktuella hemsida kommer åt dessa uppgifter och därefter om deras verksamhet är lagstridande. Den här typen av frågor regleras främst av offentlighetsprincipen, Tryckfrihetsförordningen (TF) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vad innebär offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen är en central princip inom svensk rätt. Principen fastställer att handlingar hos svenska myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Offentlighetsprincipen kan emellertid inskränkas under vissa förutsättningar genom offentlighet- och sekretesslagen.

Är domar offentliga handlingar?

För att ta reda på om en dom är en offentlig handling krävs det att en dom uppfyller de kriterier som ställs upp för en handling (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, vilket är kriterier en dom uppfyller. Därefter ska det fastställas om handlingen är allmän. För att en handling ska vara allmän måste den vara upprättad eller inkommen till en myndighet samt förvaras där (2 kap. 4 § TF). Eftersom en dom är upprättad hos en domstol, vilket är en myndighet, är den att ses som allmän (2 kap. 10 § TF).

En dom, som hemsidan bygger den aspekt som du nämner i din fråga, är således en allmän handling och även offentlig om det inte finns ett lagstadgat stöd för att sekretessbelägga den.

Är det som hemsidan gör lagstridigt?

Mr Koll hämtar ut domar från svenska domstolar. Därefter publicerar de en antydan av de uppgifter de har, där den fullständiga informationen kan erhållas mot betalning. Mr Koll skriver att en person antingen är förekommande i mål eller inte åtalats för brott eller varit förekommande i tvistemål eller stämning. Hemsidan Mr Koll kan inte anses "hänga ut" personer av två skäl.

1. Informationen är baserad på offentliga handlingar som samtliga har tillgång till.

2. Hemsidan insinuerar inte att en person är brottslig, utan att en person också kan ha varit part i tvistemål eller stämning.

Sammantaget innebär detta att hemsidan Mr Koll baserar sina uppgifter på offentliga handlingar som tillhandahålls för allmänheten. Verksamheten är inte heller lagstridig då den inte kan anses "hänga ut" personer. Det innebär följaktligen att det blir svårt för dig att vinna framgång i ditt ärende.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (342)
2021-05-07 Hur länge förundersökningsprotokoll sparas efter att gärningsperson avtjänat fängelsestraff.
2021-05-07 Arkivering och gallring av FUP när någon dömts till fängelsestraff
2021-04-30 Kan mitt förhörsprotokoll sekretessbeläggas?
2021-04-30 Vilka handlingar kan man begära ut från skola?

Alla besvarade frågor (92043)