FrågaAVTALSRÄTTAvtal31/01/2021

Handläggningstid försäkringsärende

Hej! Jag undrar om det finns någon lagstiftning kring hur lång utredningstiden i ett försäkringsärende får vara? Min flickvän var med i en allvarlig trafikolycka för tre år sedan, sjukhusvårdades i cirka ett år. Nu är läget stabilt sedan ett år och kommer inte förbättras radikalt enligt läkarna. Försäkringsbolaget har hittills inte betalat någonting då "utredningen pågår". Der låter inte helt rimligt kan jag tycka. Finns det ingen laglig gräns för hur länge de får dra ut på beslutet?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring krav på försäkringsbolags handläggningstid.

Till att börja med regleras detta i försäkringsavtalslagen (FAL) och räntelagen (RänteL).

Ett försäkringsbolag som har underrättats om ett försäkringsfall är utan uppskov skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att utreda och reglera skadan. Skaderegleringen ska ske skyndsamt och med beaktande av försäkringstagarens intressen. Om försäkringstagaren har lagt fram all utredning som skäligen kan krävas för att utreda försäkringsbolagets betalningsskyldighet, så ska försäkringsbolaget betala ut ersättningen senast en månad efter det att försäkringstagaren har anmält försäkringsfallet. Om försäkringsbolaget inte betalar ersättning till försäkringstagaren inom en månad, så har försäkringstagaren rätt till dröjsmålsränta.
(7 kap. 1 § 2 och 3 stycket FAL).
(4 § 3 stycke och 6 § RänteL).

Sammanfattningsvis innebär detta att du inte ska behöva vänta längre än en månad på att ärendet ska vara utrett samt betalning vara utbetald. I och med att det nu har gått en månad sedan du anmälde ditt försäkringsfall och om du har inkommit med de handlingar som skäligen kan krävas av dig för att ditt försäkringsbolag ska kunna utreda ärendet, så har du rätt att kräva försäkringsbolaget på dröjsmålsränta tills dess att utbetalning sker.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Oscar RudénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning