Handelsbolags verksamhet vid en bolagsmans död

2015-08-13 i Bolag
FRÅGA
Hej.Scenariot är såhär:Två personer är lika delägare i ett HB, båda har rätt att teckna firman enskilt. Handelsbolaget har under lång tid ägt och drivit en affär. En av bolagsmännen har nu tyvärr avlidit och därför vill kvarvarande bolagsmannen sälja affären.Frågor och funderingar:Kan detta göras på mandat av endast den levande bolagsmannen?Eller krävs det att bouppteckningen är klar för att se huruvida någon annan kan/ska företräda den avlidna bolagsmannen?Och hur skulle själva försäljningen gå till, utifrån min kunskap skulle jag egentligen rådgöra för en inkråmsförsäljning..?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om handelsbolag finns i 2 kap. i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, BL. Av 2 kap. 26 § BL följer att ett HB ska träda i likvidation genast då en bolagsman dör om inte annat avtalats. Om verksamheten efter en bolagsmans död har fortsatt utan att någon har påkallat likvidation anses att ett avtal om bolagets fortbestående har slutits. Har den avlidnes del tillskiftats en viss dödsbodelägare, så kan denne i vissa fall underförstått inträtt som medlem.

En annan möjlighet att fortsätta verksamheten är att utesluta den avlidne bolagsmannens dödsbo enligt 2 kap. 30 § BL. Den avlidnes dödsbo ska då få ett lösenbelopp motsvarande vad som varit fallet vid ett vanligt bolagsskifte. En ensam bolagsman bör själv kunna besluta detta. Rättsläget är i dessa fall dock oklart, huruvida det är möjligt att utesluta en bolagsman så att endast en ensam bolagsman återstår. Jag skulle vilja säga att det bör vara möjligt.

Man kan inte som ensam bolagsman driva ett HB. Ett handelsbolag där antalet bolagsmän har gått ned till en ska enligt 2 kap. 28 § BL, när detta förhållande har bestått under sex månader, anses ha trätt i likvidation, om så inte skett tidigare. Har en dödsbodelägare fått den avlidnes del gäller detta såklart inte. Bolagsmannen har i annat fall sex månader på sig att hitta en ny bolagsman.

Förblir en bolagsman i bolaget har denne möjlighet att helt själv utforma bolagets avveckling (och kan själv välja om det ska ske inkråmsförsäljning eller ej). I annat fall företas alla åtgärder av bolagsmännen gemensamt under likvidationen, om inte annat avtalats, se 2 kap. 31 § BL. Generellt angående behörigheten för bolagsmän finns 2 kap. 3 § BL, som säger att varje bolagsman är berättigad att vidta åtgärder i förvaltningen av bolagets angelägenheter, om inte dessa åtgärder förbjuds av någon annan bolagsman som inte är utesluten från förvaltningen.

Sammanfattning
Många av de bestämmelser som finns i lagen, är dispositiva, d v s avtalas bort. Det går alltså att driva vidare affären. Förutsättningen är att det finns två bolagsmän i bolaget. Om så inte är fallet måste affären drivas i annan form efter en likvidation eller ombildning.

Vid en bolagsmans död kan antingen bolaget drivas vidare som om inget har hänt eller så utesluts den avlidnes dödsbo. Det är inte nödvändigt att invänta en bouppteckning eller liknande.

Den levande bolagsmannen får själv vidta åtgärder i förvaltningen av bolagets angelägenheter, om inte detta förbjuds av någon annan bolagsman.

Återkom vid tveksamheter, tänk på att bolagsmän i HB ges stora friheter att själva bestämma hur bolaget ska drivas.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (669)
2020-10-14 Får du sälja aktier som du har ärvt?
2020-10-10 Tillsätta en minoritetsrevisor
2020-10-10 Köpa ut delägare i aktiebolag
2020-10-07 Tillvägagångssättet för att en person ska ta över ett aktiebolag samt kravet på aktiekapitalet

Alla besvarade frågor (85168)