Håller förvaltningsrätten muntlig förhandling i överklagade mål?

2019-09-15 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej,Fråga 1:Om enskild person vill överklaga kommuns beslut i bostadsanpassningsärendeantar jag ärendet hamnar i Förvaltningsrätten. Sker överhuvudtaget då muntligförhandling eller hanteras ärendet som portföljmål?Fråga 2:Är det kostnadsfritt för den enskilde att överklaga till Förvaltningsrätten förutsattman ej anlitar juridiskt biträde?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.

Mina utgångspunkter

Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att du åsyftar ett överklagande av ett beslut som meddelats med stöd av lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Fråga 1. Förfarandet hos allmän förvaltningsdomstol är som huvudregel skriftligt, men det finns möjlighet att hålla muntlig förhandling, särskilt när en enskild part är inblandad

Inledningsvis konstaterar jag att du har rätt i din förmodan att ett överklagande av ett beslut om bostadsanpassningsbidrag hamnar i förvaltningsrätten; detta framgår av 24 § i lagen om bostadanpassningsbidrag.

Regler om handläggningen av mål hos allmän förvaltningsdomstol (som förvaltningsrätterna är) finns i förvaltningsprocesslagen (hädanefter FPL).

Av 9 § första stycket FPL framgår att förfarandet hos förvaltningsdomstolarna som huvudregel är skriftligt. I 9 § andra och tredje stycket FPL stadgas dock undantag från denna huvudregel. Förvaltningsrätten skall hålla muntlig förhandling, om

- det kan antas vara till fördel för handläggningen eller främja ett snabbt avgörande av målet

eller

- om en enskild part begär det och det inte är uppenbart obehövligt.

Jag kan inte uttala mig kring huruvida förutsättningarna finns för att hålla muntlig förhandling i det hypotetiska ärende du pratar om. Notera dock att om en enskild part är inblandad och begär en muntlig förhandling, måste det vara uppenbart obehövligt för att förvaltningsrätten skall avslå begäran. Finns det minsta tvekan om målets utgång så lär förvaltningsrätten hålla en muntlig förhandling.

Fråga 2. Det kostar ingenting att överklaga ett kommunalt beslut till förvaltningsrätten

Det finns inga regler kring ersättningsskyldighet för motpartens rättegångskostnader, eller regler om avgift för överklaganden till förvaltningsdomstol.

Av detta följer att det inte kostar någonting att överklaga ett kommunalt beslut till förvaltningsrätten, förutsatt att man inte själv anlitar ett juridiskt biträde eller dylikt.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om du har fler funderingar eller om jag missförstått dig får du gärna återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (487)
2019-12-10 Vad följer av socialnämndens utredningsansvar?
2019-12-06 Tillämplig förvaltningsrättslig lag för handläggningen av visst ärende
2019-12-04 Hur förvaltningslagen omfattar socialtjänsten.
2019-12-03 Folkbokföring av studenter

Alla besvarade frågor (75517)