Häktningsförutsättningar vid narkotikabrott

Hej

Hur stor chans är det att bli häktad för 300st Ecstasy, ca 100st oxycontin och 300st Benzo? I detta exempel så finns det tydliga bevis mer än mängden på att det gäller försäljning. Vederbörande är även misstänkt för 4 fall av narkotikasmuggling. Är det solklart att bli häktad i detta fall? Vad är en trolig dom för det här? Vi kan säga att personen det skulle gälla är under 21 och är tidigare dömd för 2 narkotikabrott.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara dina frågor kommer det vara nödvändigt att först konstatera vad brottets straffskala är för att sedan kunna fastställa om häktning kan ske. Därefter kommer jag diskutera vad straffet för en person under 21 kan bli.

Narkotikabrottets straffskala
Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (1 § första stycket narkotikastrafflagen). De brotten som är aktuella i detta fall är olovligt innehav och förvärvande av narkotika i överlåtelsesyfte (försäljning). Straffskalan för narkotikabrott av normalgraden är 14 dagars fängelse upp till tre års fängelse (1 § andra stycket narkotikastrafflagen).

Om brottet kan anses vara grovt är straffskalan fängelse i lägst två år och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet kan anses vara grovt beaktas om brottet utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning (eller yrkesmässigt), om det avser en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art (3 § första stycket narkotikastrafflagen).

Högsta domstolen har i NJA 2012 s. 115 uttalat att gränsen för grovt narkotikabrott gällande ecstasy är ca 200 tabletter (p. 6 i domen). Enligt min bedömning kan fallet eventuellt räknas som grovt narkotikabrott då personen haft 300 tabletter ecstasy, 100 tabletter oxycodin och 300 tabletter Benzo. Det är dock upp till domstolen att göra en bedömning i varje enskilt fall där mängden narkotika bara är en av flera omständigheter som ska beaktas.

Häktning
Bedömningen huruvida häktning kan ske är beroende av brottets straffskala. Bedömningen blir därför olika beroende på om brottet är att anse som ett grovt narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden.

Narkotikabrott av normalgraden
Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket det är föreskrivet minst ett års fängelse, får häktas om det finns risk för att han: (24 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken)
- avviker
- undanröjer bevis
- fortsätter sin brottsliga verksamhet

Narkotikabrott av normalgraden har en straffskala på 14 dagars fängelse upp till tre års fängelse. Det krävs alltså att personen uppfyller någon av dessa rekvisit för att häktning får göras.

Grovt narkotikabrott
Det finns dock vissa tillfällen då häktning ska ske, nämligen om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år (24 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken). Det innebär att häktning kommer att ske om det handlar om grovt narkotikabrott då straffskalan är lägst två år och högst sju år.

Häktning vid ung ålder
Även om häktning ska ske kan domstolen göra en annan bedömning. Om det med hänsyn till den misstänktes ålder kan befaras att häktning skulle kunna medföra allvarliga men för den misstänkte, får häktning endast ske om det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan ordnas (24 kap. 4 § rättegångsbalken).

Vad blir domen?
Domens utgång påverkas av om brottet är att anse som grovt eller av normalgraden, då de har olika straffskalor. Gemensamt för båda är att de har fängelse i straffskalan.

Omständigheter som kan påverka bedömningen i skärpande riktning är bl.a.: (29 kap. 2 § brottsbalken)
- om den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare följder än det faktiskt fått,
- om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering
- om personen tidigare gjort sig skyldig till brott (29 kap. 4 § brottsbalken)

Påföljd för person under 21 år
Begår en person ett brott innan denne fyllt arton år får fängelse endast dömas ut om det finns synnerliga skäl. (30 kap. 5 § första stycket brottsbalken). Rätten ska i första hand bestämma påföljden till sluten ungdomsvård (32 kap. 5 § brottsbalken).

Är personen äldre än arton år men yngre än tjugoett år får rätten endast döma till fängelse om det med hänsyn till gärningens straffvärde (straffskalan med skärpande och förmildrande omständigheter inräknade) eller om det finns särskilda skäl för det (30 kap. 5 § andra stycket).

Vad det specifika straffet kommer bli är upp till domstol och går inte att bedöma på förhand.

Sammanfattning
Om en person får häktas eller inte beror på om narkotikabrottet är av grovt eller av normalgraden. Är det grovt kommer häktning att ske p.g.a. den obligatoriska häktningsregeln. Är brottet istället av normalgraden krävs att det finns en risk att personen antingen avviker, undanröjer bevis eller fortsätter sin brottsliga verksamhet för att häktning ska kunna ske. Rätten kan ta hänsyn till personens unga ålder vid häktningsbedömningen.

Vad domen blir kan man inte säga på förhand utan är upp till rätten. Vad domstolen dömer ut för påföljd beror även på om brottet är av grov karaktär eller inte. För personer under tjugoett år krävs det att gärningens straffvärde är högt eller att det finns särskilda skäl för att fängelse ska kunna dömas ut. Är personen under arton år får fängelse endast dömas ut om det finns synnerliga skäl.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Vänligen,

Matilda BergströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”