FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler30/12/2019

Grundlag, lag och förordning

Hur skulle ni rangordna följande rättskällor? Kommunallag, Förordning om läroplan för gymnasieskolan, Tryckfrihetsförordning och Skolförordning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I enlighet med den föreskriftshierarki som råder enligt svensk rätt rangordnas de rättskällor som du räknat upp normalt enligt följande ordning:

1.Tryckfrihetsförordningen (grundlag)

2.Kommunallag (lag)

3.Skolförordning, förordning om läroplan i gymnasieskolan (förordningar)

Undantag kan dock förekomma i hierarkin i vissa fall. Detta gäller främst när det finns lagar som är subsidiära till andra specialföreskrifter. Om en lag är subsidiär till förordning eller annan lag brukar detta tydliggöras i en eller flera paragrafer. Ett tydligt exempel på detta är 4 § förvaltningslagen (FL). Det kan även vara värt att nämna begreppet lex specialis vilket innebär att speciallag trumfar allmän lag. Ett tydligt exempel på det är konsumentköplagen som går före köplagen i fråga om konsumentfrågor eftersom den först nämnda innehåller specifika bestämmelser som gäller i fall mellan konsument och näringsidkare.

Vänligen,

Astrid Niva-LindmarkRådgivare