FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott29/03/2017

Grovt bokföringsbrott: brottsrubricering och påföljdsval

Min man är misstänkt för Grovt bokföringsbrott Han är kallad till förhör nu i april ..Han fick besked i sept han va skyldig ca 1.2 milj för han köpt in saker från tyskland och i godan tro trott att man behövde bara betala moms/skatt i ETT land då båda är EU land men så va ej fallet .Vi tog alla våra besparimgar o betalade in hela summan o lite till inom en månad o trodde allt var ur vägen o nu kommer detta.Vad kommer hända.? Detta va under 2014 o 2015 o god tro att detta va ok Aldrig varit straffad . Nu mår vi skit Svara gärmna snarast.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsåt eller oaktsamhet
För att din man ska anses ha gjort sig skyldig för bokföringsbrott krävs det att inledningsvis att han begick gärningen uppsåtligen eller av oaktsamhet. Utifrån de angivna omständigheterna är min bedömning att uppsåt inte förelåg, då han varken var medveten eller hade misstanke om att han begick gärningen. Möjligtvis skulle domstolen bedöma att den lägre graden av oaktsamhet förelåg, s.k. omedveten oaktsamhet, då han inte tog reda på de regler som gällde vid inköpen. För att avgöra om omedveten oaktsamhet förelåg ska domstolen att ställa sig följande frågor:

1. Vad kunde gärningsmannen ha gjort för att komma till insikt?

2. Hade gärningsmannen förmåga och tillfälle att göra detta?

3. Kan det begäras av gärningsmannen att han skulle ha gjort det?

Lindrigare påföljd brukar utdömas om brottet begicks på grund av att gärningsmannen agerat oaktsamt istället för med uppsåt.

Brottsrubricering
Skulle domstolen anse att brott begåtts med uppsåt eller av oaktsamhet blir en ytterligare fråga huruvida brottet ska klassificeras som grovt. Jag kan inte uttala mig om hur en domstol skulle avgöra frågan. Enligt min mening är dock beloppet möjligen under gränsen för att beloppet ska rubriceras som grovt. Det är dock svårt att säkert uttala sig om hur en domstol skulle bedöma frågan. Vidare tolkar jag omständigheterna i din fråga fråga som att brottet begicks både år 2014 och 2015, vilket innebär att domstolen ska beakta två olika räkenskapsår. Eftersom man ska bedöma ett brott per räkenskapsår blir således frågan hur stort momsbelopp det är per år, vilket påverkar bedömningen om brottet ska rubriceras som grovt eller inte.

Straffskala
Straffskalan visar den intervall inom vilken påföljd får utdömas. Bokföringsbrott av normalgraden har en straffskala på fängelse i 14 dagar till två år (brottsbalken 11:5). Grovt bokföringsbrott har en straffskala på fängelse i sex månader till sex år (brottsbalken 11:5 st. 2). Var på skalan straffet blir i det aktuella fallet avgörs enligt bedömningen nedan.

Straffvärde
Vid värderingen av straffet ska rätten ta hänsyn till om gärningen medfört skada, kränkning eller fara. Vidare ska hänsyn tas till den tilltalades insikt, avsikt och motiv samt om brottet innebar ett allvarligt ingrepp på liv, hälsa eller trygghet (BrB 29:1). Rätten ska även bedöma om det fanns några försvårande omständigheter som talar för ett längre straff eller förmildrande omständigheter som talar för ett kortare. Exempel på försvårande omständighet är om den tilltalade visat stor hänsynslöshet (se punkter i BrB 29:2). Exempel på förmildrande omständighet är om brottet föranletts av en stark mänsklig medkänsla (se punkter i BrB 29:3).

Då jag inte har tillgång till omständigheterna i fallet kan inte uttala mig om hur en domstol skulle avgöra frågan.

Straffmätning
Det finns omständigheter som kan motivera att straffvärdet ska sänkas. Ett exempel är om din man skulle få indrag av yrkeslegitimation (se punkter i BrB 29:5).

Påföljd
Ett fängelsestraff kan omvandlas till andra påföljder. Bedöms brottet som ett bokföringsbrott av normalgraden är den normala påföljden villkorlig dom förenat med böter, förutsatt om den tilltalade inte tidigare är straffad. Även om brottet skulle bedömas som grovt och den tilltalade ej är straffad tidigare, är det dock möjligt att påföljden ändå stannar vid villkorlig dom förenat med samhällstjänst. Antalet timmar som samhällstjänsten utdöms till ska motsvara den strafftid som hade gällt om fängelse istället hade valts som påföljd. Motsvarigheten till t.ex. sex månaders fängelse är 160 timmars samhällstjänst.

Vad som talar för att fängelse, rent teoretiskt sett, ska utdömas istället för t.ex. villkorlig dom är att bokföringsbrott är ett artbrott, d.v.s. ett brott som rättsordningen särskilt vill motverka. För andra brott brukar fängelse vanligtvis inte utdömas om straffvärdet är under ett år. Betecknas brottet som ett artbrott anses det dock tillräckligt att straffvärdet är minst sex månader för att fängelse ska utdömas. I praktiken gäller dock vanligen det som anförts i bedömningen i föregående stycke.

__________________________________________________________________________________________

Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma på min mail anna.hovstadius@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”