Grannes anläggning skjuter in på angränsande fastighet

2018-11-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Grannens nybyggda altan överskrider tomtgränsen. Ett hörn av altanen samt en plint överskrider tomtgränsen med ca 60cm.Kommunen har märkt ut var tomtgränsen går, men grannen tar ändå inte bort den delen av altanen. Vad har jag rätt att göra?Detsamma gäller buskar som grannen har planterat ca 20cm in på våran tomt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du beskriver att din granne har byggt en altan som inkräktar på din tomt samt även planterat buskar på din tomt. Du undrar nu vad du har rätt att göra. Regler av intresse finns i jordabalken (hädanefter förkortad JB) och lagen om betalningsföreläggande och handräckning (hädanefter förkortad BFL).

Den regel i JB som är av intresse för din situation är 3 kap. 12 § JB. Den bestämmelsen reglerar den situationen att en byggnad eller annan anläggning (såsom altaner eller buskar) skjuter in på en angränsande fastighet.

Utgångspunkten är att rättelse ska ske, d.v.s. att den del av anläggningen som skjuter in på annans fastighet ska tas bort. Det finns dock ett undantag från detta. Så är fallet när åtgärderna för rättelse skulle medföra betydande kostnader eller olägenhet för anläggningens ägare. I sådant fall behöver inte anläggningens ägare åtgärda intrånget, men då måste denne betala ersättningen till den vars fastighet görs intrång på.

Om det är så att åtgärderna för att rätta intrånget inte medför betydande kostnader eller olägenhet för din granne, ska han alltså vidta dessa åtgärder. Att ta bort buskarna borde inte kunna anses medföra betydande kostnader eller olägenhet, varför din granne bör vara skyldig att ta bort buskarna. Jag vet inte hur omfattande åtgärder din granne hade behövt vidta för att ändra altanen så att denna inte inkräktar på din fastighet. Det bör dock finnas utrymme för dig att argumentera för att åtgärderna inte är så pass omfattande eller kostsamma, varmed grannen är skyldig att ta vidta dessa rättelseåtgärder.

Jag har alltså konstaterat att det finns grund för dig att hävda att grannen är skyldig att se till att intrånget på din tomträtt upphör. Nästa fråga är då hur du kan gå tillväga för att få din granne att vidta dessa rättelseåtgärder. Jag vill rekommendera dig att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten (hädanefter förkortad KFM). Reglerna kring handräckning finns i BFL.

Genom att ansöka om handräckning hos KFM tas "det första steget" mot att få till stånd att din granne vidtar rättelse. Om KFM meddelar ett utslag enligt vilket din granne ska vidta rättelseåtgärderna, måste din granne vidta dessa åtgärder. Om han inte gör det har KFM möjlighet att verkställa utslaget, så att åtgärderna vidtas. Om KFM inte meddelar ett utslag kan du begära att tingsrätten prövar frågan. På detta sätt är KFM ett bra första steg, och utgör ett så kallat "summariskt förfarande" som är billigare och enklare att genomföra. Jag rekommenderar därför att du (förutsatt att din granne vägrar vidta rättelseåtgärderna) ansöker om handräckning hos KFM.

Sammanfattning

Jag har alltså konstaterat att det finns goda grunder för att hävda att din granne är skyldig att ta bort buskarna samt den del av altanen som inkräktar på din tomt. Det första steget du bör företa är att förklara detta för din granne så att han eller hon kan vidta åtgärderna. Om din granne vägrar detta rekommenderar jag dig att du ansöker om handräckning hos KFM. Det finns bra information om hur du gör detta på KFM:s hemsida. Om du vill att någon av våra jurister hjälper dig med sådan ansökan eller har kortare följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se.

Vänligen,

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1799)
2019-03-21 Bostadsrättsföreningens ansvar för avlopp
2019-03-21 Undvika VA-anslutning till min bostadstomt vid köp av angränsande fastighet
2019-03-21 Får man vara folkbokförd på en adress där man inte bor?
2019-03-19 Måste man flytta ut ur sitt hyreshus om fastighetsägaren säljer denna?

Alla besvarade frågor (66938)