Grannars rättsförhållande vad gäller gränskorsande träd

Granne stora trädet Gränna står min min trädgård, den smutsar med pinnar och massor med löven på min trädgård, är det grannes ansvar att rengöra min trädgård eftersom det är hans trädet?

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Jag uppfattar det som att du undrar hur rättsläget ser ut för en fastighetsägare vars träd ligger i nära anslutning till grannens trädgård i de fall då trädet tappar grenar och löv etc. Jordabalken (JB) är den lag som blir tillämplig i detta fall.

Trädens rättsliga ställning i förhållande till fastigheten

Till en fastighet hör (bl.a.) på rot stående träd och andra växter (2 kap. 1 § tredje stycket JB). Trädet ska därför ses som en del av fastigheten och alltså något som grannen har en äganderätt över. Äganderätten är i svensk lagstiftning väldigt stark, med enbart vissa begränsningar.

Trädens rättsliga ställning i förhållande till den angränsande trädgården

Det råder en allmän hänsynsregel i svensk lagstiftning att var och en ska vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen (3 kap. 1 § JB). Vad gäller fastighetsägare och dennes grannar är den allmänna hänsynsregeln något hårdare än vad som annars ställs. Alltså kan det redan här tolkas som att grannen har en plikt att se till att trädet inte fäller löv/pinnar på din trädgård.

Tränger en rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne ta bort roten eller grenen (3 kap. 2 § första meningen JB). Vad detta innebär är alltså att du som fastighetsägare har en rätt att ta bort den del av trädet som fäller löv/pinnar på din trädgård, om det medför olägenhet för dig, vilket det i detta fall gör då din trädgårds utseende påverkas av det som faller av trädet.

Dock måste du först kontakta grannen och kontrollera med denne ifall hen själv kan ta bort den delen av trädet som stör din trädgård, om det finns en risk för att åtgärden kan medföra skada av betydelse för din granne (3 kap. 2 § andra meningen JB).

Vem av fastighetsägarna ska betala?

I de nyss nämnda bestämmelserna finns det ingen regel om vem som ska stå för notan vad gäller borttagandet av grenen/delen av trädet som fäller löv/pinnar på den andres trädgård. 3 kap. 2 § JB ger dig som fastighetsägare en rätt att själv ta bort den del av trädet som fäller löv/pinnar ner på din trädgård. 3 kap. 1 § JB kan dock åberopas i allmän domstol för föreläggande och förbud. Vad det innebär är att det finns en möjlighet att domstolen kan ålägga din granne att denne ska utföra åtgärden ifråga. Skadeståndstalan gentemot grannen kan väckas med hänvisning till den nyss nämnda bestämmelsen, fast då krävs det att det rör sig om skador av större betydelse, exempelvis att dagvatten rinner in till fastigheten. Skadan måste alltså vara ungefärlig med de skador som är ersättningsgilla i 32 kap. MB. Detta med hänvisning till tidigare domstolsavgöranden på området.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Vad du hade kunnat göra är att först och främst kontakta din granne och se ifall ni kan komma fram till en gemensam lösning på problemet. Annars är det upp till dig ifall du vill ta vidare ärendet till allmän domstol. Känner du dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att ta kontakt med en av våra jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,
Adam RajabRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Skadestånd? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000