Göra bröstarvinge arvslös?

2019-04-15 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej,Jag ärvde en liten fastighet av min avlidne make. Jag har tre (alla gemensamma) barn, men önskar nu antingen genom gåva eller försäljning överlåta fastigheten till två av barnen. Av olika skäl vill jag inte att vårt tredje barn ska få del av fastigheten, varken nu eller den dag jag inte finns finns längre.Min fråga är:Kan jag ge eller sälja fastigheten till två av barnen utan att tredje barnen ha rätt till arv av varken fastigheten eller annat vare sig nu eller den dag jag inte finns längre?(Jag vill alltså inte att tredje barnet ska ärva något/ha rätt till något.)
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder till till lawline med din fråga!

Din fråga består i som jag förstår det två frågor, dels vad som händer om du överlåter den aktuella fastigheten till endast två av dina barn, samt om det är möjligt att göra ett av dina barn arvslösa. Tillämplig lag är ärvdabalken (ÄB).

Utgångspunkten är en ägaren fritt får förfoga över sin egendom, det finns alltså inget att göra som arvinge om en person under sin livstid väljer att ge bort sin en del eller hela sin förmögenhet. Det är dock inte utan begränsningar. Det framgår av dina fråga att du funderar på att antingen genom gåva eller försäljning överlåta fastigheten. Jag kommer därför redogöra för vad som gäller vid gåva, samt försäljning men kommer även lägga till vad som gäller vid testamente för att klargöra även det.

Gåva?

Utgångspunkten är som sagt att man som ägare får förfoga fritt över sin egendom. Att ge någon en gåva är således inget konstigt i sig. Det finns dock regler om förskott på arv i ÄB utifrån antagandet att en arvlåtare vill att alla barn till slut vill att alla ska få lika mycket efter honom eller henne. Huvudregeln för behandling av gåvor till barn finns i 6 kap. 1 § ÄB och innebär att gåvor den avlidna givit sina bröstarvingar under sin livstid ska ses som förskott på arv om inte något annat föreskrivits vid givande givande eller med hänsyn till omständigheterna måste antas varit avsett. Det innebär att gåvornas värde ska läggas till kvarlåtenskapens värde vid beräkning av arvslotter (6 kap 3 § ÄB). Om du inte vill att ditt tredje barn ska ha rätt till detta att kompenseras för "förskottet" krävs det alltså att du bryter presumtionen. Den kan brytas genom att du som arvlåtare på något sätt ger uttryck för att en avräkning inte ska ske, den behöver inte vara skriftlig utan kan också vara muntlig.

Gåva kan ibland likställas med testamente, se 7 kap. 4 § ÄB. Så är fallet om gåvogivaren varit nära döden eller annars trott att döden varit nära förestående. I sådant fall så har man rätt att enligt 7 kap. 3 § ÄB påkalla jämkning för att få ut sin laglott. (½ av arvslotten).

Försäljning?

Det framgår inte av din fråga om du tänkt sälja fastigheten till marknadspris eller om det är till ett pris under marknadspris. Om en överlåtelse av en fastighet sker mot ersättning, men ersättningen inte motsvarar den överlåtna tillgångens marknadsvärde, brukar man säga att det är frågan om ett blandat fång. Överlåtelsen har skett dels genom en onerös del (överlåtelse mot ersättning), dels genom en benefik del (överlåtelse utan ersättning). Det saknar betydelse hur man betecknat överlåtelseavtalet. Detta är alltså värt att tänka på, för om det anses som en gåva så blir det aktuellt samma regler som ovan - då det eventuellt blir förskott på arv. Det är således inte endast rena gåvor som omfattas av presumtionen i 6 kap. 1 § ÄB utan även andra dispositioner som huvudsakligen är av benefik karaktär, exempelvis försäljning av egendom till underpris.

Testamente?

Det är inte möjligt att testamentera ett av dina barn arvslöst. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott (½ av sin laglott) enligt 7 kap. 1 § om de jämkar testamentet. Laglotten kan alltså inte inskränkas genom testamente. .

Sammanfattningsvis:

I svensk rättsordning har vi stadgat att arvlåtarens barn taga lika lott (2 kap. 2 § ÄB) vilket innebär att man inte kan göra sina barn arvlösa om det finns en kvarlåtenskap att dela på. För att fastigheten inte ska räknas som förskott på arv om du ger den i gåva till dina två barn behöver du således bryta presumtionen. Det kan även bli aktuellt att bryta presumtionen om du du säljer fastigheten under marknadsvärdet till dina två barn. Men om du har någon kvarlåtenskap kvar när du avlider har ditt tredje barn rätt till ⅓ av detta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (360)
2020-02-09 Hur ser arvsfördelningen ut mellan halvsyskon?
2020-02-04 Kan jag göra mina bröstarvingar arvslösa?
2020-01-31 Arv till icke-biologiska barn?
2020-01-31 Får man ändra sitt barns arvsrätt?

Alla besvarade frågor (77127)