Godkännande av testamente

2015-03-22 i Testamente
FRÅGA
Jag har en god vän som inte har några bröstarvingar, endast mor, syskon, syskonbarn och halvsyskon. Hon vill nu skriva testamente till förmån för några nära vänner, dvs ingen av ovanstående ska ärva. Hon har fått kontakt med en advokat som påstår att testamentet måste godkännas av samtliga ovanstående för att vara giltigt. Det måste väl vara helt inkorrekt, ett testamente visas väl fram först när testatorn avlidit?
SVAR

Hej och tack för att du har valt att vända dig till Lawline!

Din fråga rör arv och testamente och aktualiserar därför bestämmelserna i Ärvdabalken, vilken du kan läsa här.

De som enligt lag har rätt att ärva är först och främst arvlåtarens bröstarvingar, det vill säga dennes barn (se här). Därefter är det i följande ordning dessa som ärver: föräldrar, syskon, syskonbarn, mor- och farföräldrar, mostrar/morbröder/fastrar/farbröder till arvlåtaren (se här) & (här). Enligt nu nämnda ordning är det alltså din väns mor och syskon som ska ärva efter henne.

Din väns önskan är ju emellertid att dessa personer inte ska ärva efter henne, utan istället vill hon upprätta ett testamente i syfte att testamentera bort all sin egendom till hennes vänner, vilket är helt i sin ordning.

Angående vad som erfordras för att ett testamente ska vara giltigt krävs det att det har upprättats skriftligen och att arvlåtaren har undertecknat testamentet. När detta sker ska två vittnen närvara som ska veta att handlingen är ett testamente, men vittnena i fråga behöver inte underrättas om vad som står i testamentet. Vittnena ska även underteckna handlingen (se här) och då även ange sitt yrke, sin hemvist och tidpunkten för när undertecknande sker (se här). Vidare finns det hinder för vem som får vara vittnen, vilka dessa är kan du läsa om här.

Om ovanstående omständigheter inte har iakttagits och efterlevts vid upprättandet av testamentet är testamentet ogiltigt (se här). Detsamma gäller om arvlåtaren lidit av en psykisk störning (se här) eller om någon tvingar eller förmått arvlåtaren att upprätta ett testamente på grund av dennes oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning samt om arvlåtaren blivit svikligen förledd vid upprättandet av testamentet (se här).

Ett testamente ska delges arvingarna (det vill säga din väns mor och hennes syskon) genom att en kopia av testamentet överlämnas till dem (se här). Skulle arvingarna vilja göra gällande att testamentet är ogiltigt enligt de grunder om jag redogjort för ovan, ska de väcka klandertalan inom sex månader efter delgivningsdatumet (se här). Har arvingarna emellertid redan godkänt testamentet, behöver ingen delgivning ske och de har inte heller rätt att klandra testamentet.

Avslutningsvis kan sägas att ett testamente inte blir automatiskt gällande i samband med dödsfallet, utan vinner laga kraft (det vill säga kan göras gällande) först när det har godkänts av arvingarna. Ett testamente vinner även laga kraft om arvingarna underlåter att väcka klandertalan, men då måste alltså sex månader ha passerat sedan delgivningsdatumet. Möjligtvis var det detta som advokaten syftade på när han eller hon sa att det skulle godkännas av de övriga för att vara giltigt och mest troligt menade advokaten också att godkännande skulle ske efter delgivning, det vill säga efter att arvlåtaren avlidit.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll